Begrepp: FPAs befolkningsstatistik

Befolkning

Med befolkning avses den befolkningen som är stadigvarande bosatt i området (t.ex. hela landet, ett län, en kommun). De personer som enligt befolkningsdatasystemet var stadigvarande bosatta i Finland vid årsskiftet den 31 december räknas till det aktuella årets befolkning oavsett nationalitet, liksom också de finska medborgare som är tillfälligt bosatta utomlands.

En utländsk person har hemvist i Finland om personens vistelse är avsedd att räcka eller har räckt minst ett år. En asylsökande får hemvist först här hans eller hennes ansökan har blivit godkänd.

Personer som bor i Finland och är anställda vid en främmande stats beskickning, handelsrepresentation eller utsända konsuls konsulat samt deras familjemedlemmar och personliga tjänstepersonal räknas inte till landets befolkning om de inte är finska medborgare. Däremot räknas den finländska personalen vid finska beskickningar och handelsrepresentationer utomlands samt personer som tjänstgör i FN:s fredsbevarande styrkor till landets befolkning.

Källa: Statistikcentralen, http://www.stat.fi/meta/kas/vaesto_sv.html.