Begrepp: Statistik över bostadsbidrag för pensionstagare

Statistiska enheter

Mottagare

Mottagare är en person som under statistikperioden regelbundet har fått bostadsbidrag för pensionstagare. Bostadsbidraget för pensionstagare betalas till mottagaren personligen. När bägge makarna får bostadsbidrag finns båda upptagna som mottagare i statistiken.

Utbetalda bostadsbidrag

Utbetalda bostadsbidrag innefattar alla de förmåner som betalats ut under statistikperioden, dvs. utöver regelbundna utbetalningar även retroaktiva utbetalningar och återbetalningar.

Boendeutgifter

Boendeutgifterna i hyresbostäder statistikförs till det faktiska beloppet, även om den andel av utgifterna som överstiger maximibeloppet inte beaktas vid beräkningen av bidraget.

När det gäller uppgifter om boendekostnaderna för ägarbostäder statistikförs lånens räntor enligt de belopp som beaktats i bostadsbidraget. För egnahemshus beräknas kostnaderna enligt normer i statsrådets förordning och räntorna beaktas till minskade belopp.

Bostadsbidragsinkomster

Som bostadsbidragsinkomster statistikförs de inkomster som hushållet haft som inverkar på bostadsbidragets belopp.

Statistikklassificeringar

Region

Statistikföringsgrunden för regionindelningen som gäller uppgifterna om bostadsbidrag för pensionstagare är den kommun där bostaden är belägen.

Bostad

Bostäderna indelas i hyres- och ägarbostäder. Som hyresbostäder räknas vid statistikföringen också bostadsrätts- och delägarbostäder samt studentbostäder. Ägarbostäder är aktiebostäder som grundar sig på aktieinnehav samt egnahemshus. I fråga om bostadsbidraget för pensionstagare statistikförs servicehus och boendeserviceenheter bland servicebostäderna. Internat och natthärbärgen utgör en egen grupp, liksom även personer som bor i en nära anhörigs egnahemshus.

Uppgifterna om finansieringen av bostaden grundar sig på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppgifter.

Uppgiften om bostadsytan grundar sig på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppgifter. Uppgiften kan dock ha ändrats i samband med förmånshandläggningen. Vid bostadsbidrag för pensionstagare anges uppgiften i regel per mottagare. Då är kvadratmeteruppgiften något mindre än i verkligheten, eftersom makar som båda får pension är mottagare vid beräkningen av medeltalen. När bostadsbidraget för pensionstagare baserar sig på de genomsnittliga utgifter för boendet som fastställts i statsrådets förordning har hela bostadsytan uppgetts för den sökande. När det gäller bostäder där service ingår, internat eller natthärbärgen anges ingen uppgift om bostadens yta. För dessa beräknas inte genomsnittligt antal kvadratmeter eller kvadratmeter per person. Dessa fall tas inte heller med i beräkningen av medeltal för samtliga mottagare.