Barnfamiljer

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Anmälan om lön från arbetsgivare Y 17r Ifylls av arbetsgivaren. Arbetsgivaren uppger lönen för tiden av frånvaro från arbetet och vid behov även lönen för de 6 föregående månaderna för beräknande av dagpenningbeloppet. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Meddelande – Ändring av kontonummer – Privatperson Y 121r Med blanketten anmäler privatpersoner nytt kontonummer till FPA. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Ansökan - Handikappbidrag för personer under 16 år EV 258r Med denna blankett ansöker man om handikappbidrag för personer under 16 år. Med blanketten ansöker man också om fortsättning på handikappbidrag för personer under 16 år som beviljats för en viss tid. Ladda ner PDF
Ansökan - Stöd för hemvård av barn - Stöd för privat vård av barn WH 1r Med blanketten ansöker man om stöd för att ordna vården av barn utom i fråga om kommunal dagvård. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Föräldraförmåner för mödrar SV 9r Moderns ansökan om föräldraförmåner för mödrar vid barns födelse eller adoption. Modern kan ansöka om moderskapspenning, föräldrapenning, partiell föräldrapenning, särskild moderskapspenning, moderskapsunderstöd, barnbidrag och adoptionsbidrag. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Barnbidrag LL 1r Ansökan gällande barnbidrag. Blanketten kan användas för ansökan om barnbidrag och/eller ensamförsörjartillägg. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Flexibel vårdpenning/Partiell vårdpenning WH 9r För ansökan om flexibel eller partiell vårdpenning, då en förälder/föräldrarna förkortar sin totala arbetstid på grund av skötsel av ett barn under 3 år eller ett litet skolbarn. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Föräldraförmåner för fäder SV 29ar Med blanketten ansöker man om föräldraförmåner för fadern på grund av att ett barn har fötts eller adopterats. Fadern till barnet eller moderns make, sambo eller partner kan t.ex. ansöka om faderskapspenning och föräldrapenning. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan från arbetsgivaren - Semesterkostnader under föräldradagpenningstid eller ersättning för familjeledighet SV 18r Med denna blankett söker arbetsgivaren ersättning för semesterlön eller semesterersättning som betalats till arbetstagaren under föräldradagpenningstiden samt för ersättning för kostnader för familjeledighet som orsakats av föräldraskap. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Anmälan - Kontonummer - Arbetsgivare Y 122r Ifylls av arbetsgivaren. Arbetsgivaren anmäler betalningsadress för utbetalning av sjukdagpenningar, föräldradagpenningar, rehabiliteringspenning, semesterkostnadsersättning och familjeledighetsersättning från FPA. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Ansökan - Underhållsstöd LU 1r Med denna blanketten ansöks om underhålsstöd. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Arbetsgivarens meddelande för särskild moderskapspenning SV 96r På blanketten meddelar arbetsgivaren om riskfaktorer i arbetstagarens arbete och om arbetsfrånvaro. Blanketten behövs för handläggning av ansökan om särskild moderskapspenning. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Ansökan - Befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld LC 1r Ansökan om att regressfordran inte ska drivas in på grund av den underhållsskyldigas insolvens. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Specialvårdspenning SV 89r Med blanketten söks dagpenning i sådana fall där en förälder har varit tvungen att vara borta från sitt arbete p.g.a. vård av ett sjukt/svårt sjukt barn och inte har fått lön för denna tid. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Barnförhöjning för pensionstagare EV 264r Blanketten används för ansökan om barnförhöjning till pension och om justering av barnförhöjningen. Ladda ner PDF
Meddelande om förändringar - Barnavårdsstöd WH 12r Med blanketten meddelar man sådana förändringar som inverkar på vårdtillägget samt familjens inkomster och avdrag. Ladda ner PDF
Framställning av kommunen om utbetalning av barnbidrag LL 2r Med blanketten gör kommunen en framställning om betalning av barnbidrag till kommunens socialvårdsorgan eller till någon annan än barnets förälder när barnet placerats i institutions- eller familjevård eller när det gäller andra särskilt vägande skäl. Ladda ner PDF
Förslag om återbetalning Y 81r På blanketten ges ett förslag om återbetalning vid återkrav. Ladda ner PDF
Bilaga - Barnavårdsstöd - Företagares inkomstutredning Y 8r Bilaga till ansökan om barnavårdsstöd. Den här blanketten ifylls av de medlemmar i hushållet som har företagarinkomster. Ladda ner PDF
Utredning om överbetalning Y 14r På blanketten kan du lämna en utredning om orsakerna till överbetalningen och om din ekonomiska situation innan ett beslut om återkrav utfärdas. Ladda ner PDF
Utredning - Stöd för privat vård av barn - Dagvårdsproducent WH 2r Den här blanketten fylls i av den privata producenten av småbarnspedagogik. Ladda ner PDF

Lämna in utredning i e-tjänsten