Pris

SFL 5 kap. 9 § 1 mom.

Grunden för ersättning av de kostnader som åsamkats en försäkrad vid anskaffning av läkemedel, kliniska näringspreparat och salvbaser är högst det skäliga partipris som fastställts för preparaten, förhöjt med högst apotekets försäljningsbidrag inklusive expeditionsavgift och mervärdesskatt enligt den läkemedelstaxa som avses  58 § i läkemedelslagen.

Om ett preparat ingår i en referensprisgrupp enligt 6 kap. 21 § i sjukförsäkringslagen, är det referenspris som fastställts för referensprisgruppen, förhöjt med apotekets mervärdesskattebelagda expeditionsavgift, grunden för ersättning.

När referensprisgruppen upphör är grunden för ersättning högst det högsta partipris som avses i 6 kap. 22 § i sjukförsäkringslagen  eller högst det skäliga partipris som fastställts för preparatet, förhöjt med högst apotekets försäljningsbidrag inklusive expeditionsavgift och mervärdesskatt enligt den läkemedelstaxa som avses i 58 § i läkemedelslagen.

Grunden för ersättning för kliniska näringspreparat och salvbaser är enligt bestämmelser som givits med stöd av 58 § i läkemedelslagen priset för egenvårdsläkemedel som expedieras med recept.

Om det pris som tagits ut hos den försäkrade för ett preparat som ingår i en referensprisgrupp understiger det referenspris som fastställts som grund för ersättning eller om den som förskrivit läkemedlet har förbjudit att ett preparat som ingår i en referensprisgrupp byts ut så som avses i 57 b § 3 mom. i läkemedelslagen eller om det är fråga om ett preparat på basis av vilket en avvikande referensprisgrupp i enlighet med 6 kap. 18 a § i sjukförsäkringslagen har bildats, ska ersättning betalas på grundval av det pris som tagits ut för preparatet.

Preparat som ingår i en referensprisgrupp

Om det expedierade preparatet ingår i en referensprisgrupp och dess pris överstiger det fastställda referenspriset beräknas ersättningen utifrån referenspriset. Den andel som överstiger referenspriset räknas inte in vare sig i initialsjälvrisken eller i årssjälvrisken.

Ersättningen beräknas på preparatets pris när

  • priset är lägre än eller lika stort som det referenspris som fastställts för preparatet
  • den som förskrivit läkemedlet har förbjudit läkemedelsutbyte
  • något referensprispreparat inte kan fås från något av partihandelns verksamhetsställen i Finland. Kunden kan då expedieras det förmånligaste tillgängliga preparatet med ersättning
  • det är fråga om ett epilepsiläkemedel (ATC-klass N03) som har ordinerats för behandling av epilepsi
  • det är fråga om ett originalpreparat, ett parallellimporterat preparat eller ett parallelldistribuerat preparat som ingår i en avvikande referensprisgrupp och som har förskrivits utifrån en avvikande indikation.   

Läkemedel som har tillverkats på apotek

Ersättningen för läkemedel som har tillverkats på apotek, eller som har skaffats från apotek som ingått tillverkningskontrakt, betalas på det pris som tagits ut hos den försäkrade och som överensstämmer med läkemedelstaxan. Därför betalas ingen ersättning från sjukförsäkringen till exempel för eventuellt porto för ett läkemedelspreparat.

Expeditionsavgift per expedierad sats

Enligt statsrådet förordning om läkemedelstaxa lägger apoteket en expeditionsavgift per expedierad sats (i förordningen leveransparti)  till minutförsäljningspriset på ett läkemedel och ett dosdispenserat läkemedel som expedieras mot recept. Med en expedierad sats avses läkemedelsförpackningar som expedieras på samma gång mot samma recept. 

Apoteket ska ta ut bara en expeditionsavgift av kunden också om apoteket till exempel av tekniska skäl inte kan välja (prissätta) alla läkemedelsförpackningar i ett recept med ett och samma val. Expeditionsavgiften för förpackningar med samma preparat som expedieras på samma gång ska dras av (t.ex. olika förpackningsstorlekar eller olika smaker av samma preparat).

Expeditionsavgiften per expedierad sats av ett dosdispenserat läkemedel.

Uppdelning av läkemedelsförpackning

Om en läkemedelsförpackning måste delas upp på apoteket, beräknas priset på den delade förpackningen enligt det jämförpris som är baserat på minutförsäljningspriset inklusive moms. Om den förpackning som delas upp ingår i en referensprisgrupp och förpackningens pris överstiger referenspriset beräknas ersättningen på referenspriset ifall den som förskrivit läkemedlet inte har förbjudit utbyte.

Om läkemedelsförskrivaren har ansett det ändamålsenligt att förskriva ett läkemedel till kunden i en mängd som avviker från den förpackningsstorlek som är till salu och apoteket blir tvunget att dela upp en förpackning, betalas ersättning från sjukförsäkringen för sådana skäliga kostnader för nödvändigt förpackningsmaterial som lagts till (den ersättningsgilla) läkemedelsförpackningens pris. Apoteket ska välja ändamålsenliga och ekonomiskt fördelaktiga förpackningsmaterial.

Rabatter

I statsrådets förordning om läkemedelstaxa föreskrivs om situationer där apoteket ska bevilja kunden 10 procents rabatt på läkemedelsinköp ("veteranrabatt"). Om rabatt beviljas på ett ersättningsgillt läkemedel som lämnas ut mot recept, beräknas ersättningen och självrisken på det rabatterade priset. Om det rabatterade priset är högre än referenspriset räknas ersättningen på referenspriset.

Enligt statsrådets förordning om läkemedelstaxa kan apoteken ge stamkundsrabatter på egenvårdsläkemedel. Också självriskerna för ersättningsgilla läkemedel som kunden köpt kan höja rabattprocenten. Gottgörelser kan dock användas endast för egenvårdsläkemedel och andra produkter som säljs på apoteket, och de kan inte användas någon annanstans än på apoteket.

Förpackningsmaterial

Om läkemedelsförskrivaren har ansett det ändamålsenligt att förskriva ett läkemedel till kunden i en mängd som avviker från den förpackningsstorlek som är till salu och apoteket blir tvunget att dela upp en förpackning, betalas ersättning från sjukförsäkringen för sådana skäliga kostnader för nödvändigt förpackningsmaterial som lagts till (den ersättningsgilla) läkemedelsförpackningens pris. Apoteket ska välja ändamålsenliga och ekonomiskt fördelaktiga förpackningsmaterial.

Ändamålsenligt förpackningsmaterial som ingår i priset på ett ersättningsgillt ex tempore-preparat och som prissatts enligt statsrådets förordning om läkemedelstaxa ersätts från sjukförsäkringen.

Porto

FPA kan endast ersätta preparat som prissatts enligt statsrådets förordning om läkemedelstaxa. Därför betalas ingen ersättning från sjukförsäkringen till exempel för eventuellt porto för ett läkemedelspreparat.

1.6.2017 (SF-anvisningar för apotek punkt 6.2)