Etiska riktlinjer

Syftet med FPA:s etiska riktlinjer är att säkerställa en god förvaltning, att förebygga intressekonflikter och att garantera de anställdas oberoende. Riktlinjerna gäller alla som arbetar vid FPA.

De etiska riktlinjerna innehåller bestämmelser om bland annat att ge och ta emot gåvor eller andra ekonomiska förmåner, om att acceptera inbjudningar samt om bisysslor, anskaffningar, regler för placeringsverksamhet, jäv och andra konfliktsituationer.

Etiska principer vid försäkringsmedicinska bedömningar

FPA:s sakkunnigläkare tillämpar vid sina försäkringsmedicinska bedömningar FPA:s etiska principer.

En sakkunnigläkare som arbetar vid FPA

  1. sätter sig noggrant in i den sökandes hälsotillstånd samt funktions- och arbetsförmåga utifrån de handlingar och uppgifter om hälsotillståndet som finns till förfogande i det aktuella ärendet och vid behov utifrån kompletterande uppgifter som begärs av den sökande
  2. följer de lagar och förordningar som de hälsorelaterade förmånerna grundar sig på
  3. bedömer noggrant och opartiskt den information som finns i handlingarna och ställer den i relation till den lagstiftning som förmånen grundar sig på
  4. grundar sin försäkringsmedicinska bedömning på evidensbaserad kunskap och god medicinsk praxis och låter varken personliga attityder eller egna eller någon annan parts intressen påverka bedömningen
  5. kan bedöma när den egna kompetensen inte räcker till och konsulterar andra i enlighet med de interna anvisningarna
  6. hanterar konflikter professionellt och med respekt för kunden och andra parter
  7. känner till när han eller hon är jävig i förhållande till kunden eller de behandlande läkarna och deltar i sådana fall inte i bedömningen av kundens ansökan
  8. upprätthåller sin sakkunskap genom att fortbilda sig och utveckla sin kompetens
  9. följer FPA:s anvisningar om datasekretess och behandlar kunduppgifter konfidentiellt.

Etiska riktlinjer (pdf)