Läkemedelsmängd för 3 månader som kan ersättas på en och samma gång

Exempel på läkemedelsmängder för högst 3 månader som kan ersättas på en och samma gång:
Dosering/dag Ersättningsgilla
förpackningsstorlekar
Maximal läkemedelsmängd som ersätts Behandlingstid
angiven i dagar
1 10 10 x 10 100
1 20 5 x 20 100
1 28, 30, 98, 100 1 x 98 eller 1 x 100 eller
3 x 281 eller 3 x 301
84-100
6 30, 100 6 x 100 100
2 50 4 x 50 100
6 50 12 x 50 100
3 50, 200 200 + 2 x 50 eller
6 x 501
100
1 14, 28, 98 1 x 98 eller
3 x 281
84-98
1 28, 56, 112 3 x 28 eller
28 x 561
84
1 562 1 x 56 56
< 23 100 1 x 100 > 50
2 28, 56, 112 3 x 56 eller
56 + 1121
84
1 70 1 x 70 70
1,5 100, 200 1 x 100 67
0,5 28, 30, 98, 100 1 x 28 eller 1 x 30 56-60

1    kan expedieras om minutförsäljningspriset är förmånligare
2    när den enda förpackningsstorleken är 56 ska grundregeln följas, dvs. oberoende av dygnsdos expedieras en dos för högst 100 dagar
3     till exempel då doseringen är 8–13 tabletter per vecka

Av ersättningsgilla läkemedel mot erektionsstörningar ersätts högst 6 behandlingsdoser per månad. Då de förpackningsstorlekar som berättigar till ersättning är till exempel 12, 24 och 28 tabletter, kan 12 tabletter med två månaders mellanrum och med beaktande av expedieringsintervallet expedieras till kunden med ersättning.

Ersättning för bassalvor kan vid behandling av långvarig hudsjukdom betalas för högst 1500 gram per månad eller för högst 4 500 gram per 3 månader. Med mängderna avses den sammanlagda totala mängden av olika bassalvor som kan expedieras på en och samma gång.

Enligt sjukförsäkringslagen betalas ersättning för en sådan mängd preparat som köps på en och samma gång och som motsvarar högst 3 månaders behandling. Med 3 månader avses 90 dagar/13 veckor. Läkemedelsmängden för 90 dagar som kan ersättas på en och samma gång får överskridas med maximalt en mängd som motsvarar högst 10 dagars behandlingstid. Sålunda kan till kunden på en och samma gång med ersättning expedieras en läkemedelsmängd som motsvarar högst 100 dagars/14 veckors behandling. De högst 10 dygn som läkemedelsmängden får överskridas med (90 dygn + 10 dygn) gör expedieringen av förpackningar av standardstorlekarna 98/100 tabletter möjlig. Förfarandet gällande högst 100 dagars behandlingstid kan tillämpas också i fråga om andra lämpliga förpackningar som till exempel förpackningar om 10, 20 och 50 tabletter. I fråga om bassalvor och läkemedel mot erektionsstörningar kan de 10 dygn som läkemedelsmängden maximalt får överskridas med inte tillämpas.

I vilka situationer kan en läkemedelsmängd som motsvarar en behandlingstid på över 100 dagar ersättas?

1.    Av preparatet/synonympreparatet finns inte en mindre förpackningsstorlek

Om den minsta förpackningsstorleken som finns på marknaden av läkemedelspreparatet i fråga innehåller mer än vad som motsvarar 3 månaders behandling och det inte finns någon mindre förpackningsstorlek bland de utbytbara läkemedelspreparaten får förpackningen expedieras odelad.

2.    Minutförsäljningspriset för en större förpackning är förmånligare än en läkemedels-mängd som motsvarar högst 3 månaders behandling.

Om minutförsäljningspriset för en större förpackning av ett läkemedelspreparat är förmånligare än eller detsamma som minutförsäljningspriset för den läkemedelsmängd som motsvarar högst 3 månaders behandling uppdelad på flera mindre förpackningar, kan apoteket undantagsvis expediera en läkemedelsmängd som motsvarar mer än 3 månaders behandling. I dessa undantagsfall beräknas och jämförs inte priserna per tablett, utan man jämför minutförsäljningspriserna för läkemedelssatserna. Vid prisjämförelsen ska dock reglerna om läkemedelsutbyte beaktas först. I fråga om preparat som omfattas av en referensprisgrupp ska apoteket försäkra sig om att minutförsäljningspriset för den större förpackning som ska expedieras är förmånligare eller detsamma som minutförsäljningspriset för en liten förpackning av det förmånligaste preparatet i referensprisgruppen.

  • Exempel 1) Den maximala läkemedelsmängd som kan expedieras till kunden med ersättning är enligt tabellen 3 x 28 tabletter. Minutförsäljningspriset för den här läkemedelsmängden är 100 euro. En större förpackning av läkemedelspreparatet innehåller 112 tabletter, vilket är mer än den läkemedelsmängd som behövs för 3 månaders behandling. Minutförsäljningspriset för den här läkemedelsmängden är 60 euro. I sådana fall kan till kunden expedieras en läkemedelsmängd som överstiger behovet för 3 månader, eftersom minutförsäljningspriset då blir förmånligare än minutförsäljningspriset för läkemedelsmängden för högst 3 månader. För FPA:s kännedom antecknas som tilläggsuppgift på receptet "förmånligare än 3x28" (”edullisempi kuin 3x28”).
     
  • Exempel 2) Den maximala läkemedelsmängd som kan expedieras till kunden med ersättning är enligt tabellen 1 x 30 tabletter. Minutförsäljningspriset för den här läkemedelsmängden är 10 euro. En större förpackning av läkemedelspreparatet innehåller 100 tabletter, vilket är mer än den läkemedelsmängd som behövs för 3 månaders behandling. Minutförsäljningspriset för den här läkemedelsmängden är 8 euro. I sådana fall kan till kunden expedieras en läkemedelsmängd som överstiger behovet för 3 månader, eftersom minutförsäljningspriset då blir förmånligare än minutförsäljningspriset för läkemedelsmängden för högst 3 månader.  För FPA:s kännedom antecknas som tilläggsuppgift på receptet "förmånligare än 30" (”edullisempi kuin 30”).

Närmare anvisningar i frågan finns i sjukförsäkringsanvisningarna under punkt Läkemedelsmängd som kan ersättas på en och samma gång.

 

1.4.2017 (SF-anvisningar för apotek, bilaga 6.)