Sjukförsäkringsanvisningar för apotek

Hur kostnader för sjukvård ska ersättas bestäms i sjukförsäkringslagen (1224/2004).

Folkpensionsanstalten svarar för verkställigheten av sjukförsäkringen samt följer och övervakar att sjukförsäkringslagen och de förordningar och föreskrifter som utfärdats med stöd av den iakttas och genomförs (SFL 1 kap. 3 § 1 mom.).

För arbetsplatskassor gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om Folkpensionsanstalten (SFL 16 kap. 1 §).

Folkpensionsanstalten och apoteken har med stöd av 15 kap. 9 § i sjukförsäkringslagen avtalat om betalning av de läkemedelsersättningar som kunderna har rätt till genom apoteken så att kunderna kan få sina nödvändiga läkemedel så enkelt som möjligt.

SFL 15 kap. 9 § 1 mom.
Om ett apotek för en försäkrads läkemedelsinköp har debiterat ett pris som är nedsatt med beloppet av ersättningen enligt sjukförsäkringslagen kan ersättningen betalas till apoteket på basis av redovisning som apoteket gör enligt vad som avtalas särskilt.

Apoteken och FPA har att iaktta samma författningar och anvisningar i fråga om läkemedelsersättningar. De slutliga avgörandena fattas av FPA som är verkställande instans för sjukförsäkringen. FPA måste kunna garantera kunderna samma lagenliga rättigheter oavsett om ersättningen betalas via apoteket eller på FPA-serviceställen. FPA ska också sörja för att kunderna behandlas jämlikt oberoende av boendeort. Apoteken förutsätts beakta ovannämnda rättvise- och enhetlighetsprinciper vid utlämnandet av läkemedel och vid tillämpningen av direktersättningsförfarandet.

Läkemedelsförsörjningen ingår som en del i systemet för social- och hälsovårdstjänster och apoteken utgör en integrerad del av läkemedelsförsörjningen. Genom direktersättningsförfarandet säkerställer man att kunderna har tillgång till läkemedel till skäliga kostnader. När apoteken genomför direktersättningsförfarandet ska de se till att de förmåner som kunden har rätt till beviljas korrekt och i enlighet med sjukförsäkringslagen.

Den som köper läkemedel ska informeras om priset på läkemedelspreparat och om andra omständigheter som inverkar på valet av läkemedelspreparat. Prisrådgivningen om läkemedel som expedieras mot recept ska omfatta information om det läkemedelspreparat som vid tidpunkten för expedieringen de facto är det billigaste (Läkemedelslag 57 §).

Bestämmelser om det grundläggande utkomststödet finns i lagen om utkomststöd (1412/1997). Anvisningar om handläggningen och redovisningen av betalningsförbindelser i anslutning till grundläggande utkomststöd  finns i en separat handläggningsanvisning för apoteken ("Apoteken och betalningsförbindelser i anslutning till grundläggande utkomststöd").  Anvisningen har publicerats på FPA:s webbsidor för apotek www.fpa.fi/apotek. Sjukförsäkringsanvisningarna för apotek är dock primär i förhållande till handläggningsanvisningen.

1.1.2017 (SF-anvisningar för apotek punkt 1)