Företagaren som kund hos FPA

Företagaren kan ha flera olika roller i förhållande till FPA. Rollen avgör vilken form av service man ska använda.

Företagaren är vanligen

  • privatperson när det gäller egna ärenden
  • arbetsgivare när det gäller de anställdas ärenden
  • samarbetspartner ifall företagaren är exempelvis producent av företagshälsovårdstjänster för ett annat företag.

Arbetslöshetsförmåner för företagare

Företagare kan få arbetsmarknadsstöd från FPA från och med 16.3, om företagsverksamheten har upphört på grund av coronaepidemin. Anmäl dig först hos TE-tjänster som arbetslös arbetssökande.

Ytterligare upplysningar:

Information om andra stöder till företagare: Coronavirusinformation för företagare (suomi.fi)

Med företagare avses i allmänhet en person som förvärvsarbetar utan att vara i ett tjänste- eller anställningsförhållande, och som när det gäller detta förvärvsarbete uppfyller de kännetecken på en företagare som fastställs i lagen. Företagaren har i regel en lagstadgad FöPL- eller LFöPL-försäkring.

Privatperson

Företagaren sköter sina ärenden med FPA som privatperson när det är frågan om hans eller hennes egna ärenden:

Dagpenningar bestäms utifrån FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten

Från 1.1.2020 bestäms dagpenningen utifrån inkomsterna under 12 kalendermånader. Till en företagares årsinkomst räknas FöPL- och LFöPL-arbetsinkomsten under en granskningsperiod på 12 kalendermånader. I årsinkomsten beaktas inte löneinkomster från eget företag eller förvärvsinkomster av näringsverksamhet.

Om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomstens belopp ändrats under granskningsperioden beaktas den genomsnittliga arbetsinkomsten. FPA får uppgifterna om FöPL- och LFöPL-försäkring direkt från pensionsbolagen.

Även följande kan beaktas företagarens årsinkomst:

  • löneinkomst som anmälts till inkomstregistret, om företagaren utöver företagsverksamheten har varit anställd i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande
  • försäkringslön
  • vissa förmåner
  • vissa ersättningar för inkomstbortfall.

Om företagaren har små inkomster betalas dagpenningens minimibelopp.

Läs mer:

Om dagpenningen börjar 2019

Sjuk- och föräldradagpenningar, rehabiliteringspenning och specialvårdspenning som börjar 2019 fastställs i regel ännu utifrån den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen. Beloppet av arbetsinkomsten bestäms då enligt den FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst som pensionsanstalten fastställt och som justeras med en lönekoefficient.

Om företagarens FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst stigit med över 20 % på årsnivå, kan företagaren ansöka om dagpenning på basis av 6 månaders FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst. FPA får uppgifter om FöPL- och LFöPL-försäkrade företagares arbetsinkomster direkt från pensionsförsäkringsbolaget, så dessa behövs inte som bilaga till ansökan.

Om företagaren inte är skyldig att teckna en FöPL- och/eller en LFöPL-försäkring kan han eller hon bifoga en utredning om förvärvsinkomster av näringsverksamhet eller om företagarlöner som utbetalats av ett aktiebolag.

Arbetsgivare

När företagaren sköter sina anställdas ärenden hos FPA gör han eller hon det i rollen som arbetsgivare. Det här gäller t.ex. löneutbetalning under sjukfrånvaro, familjeledigheter eller under tid i rehabilitering samt när företagaren ordnar företagshälsovård för sina anställda. Företagaren är arbetsgivare också när han eller hon ansöker om ersättning för semesterkostnader under de anställdas familjeledigheter.

Samarbetspartner

En företagare som är serviceproducent inom hälso- och sjukvården, företagshälsovården, barndagvården eller inom rehabilitering är FPA:s samarbetspartner och använder de serviceformer som finns tillgängliga inom detta samarbete.

Läs mer