Förmåner i internationella situationer

Flyttning från eller till Finland kan påverka din rätt till förmåner från FPA.

Kontrollera din rätt till FPA-förmåner om

  • du flyttar stadigvarande utomlands
  • du börjar arbeta utomlands. Det är viktigt att du gör en anmälan även om ditt bosättningsland inte ändras.
  • du hör till en persongrupp som kan få FPA-förmåner vid utlandsvistelse som är längre än 6 månader.

Utbetalning av förmåner till utlandet

Om du bor utomlands tillfälligt (dvs. mindre än 6 månader) har du i regel rätt till FPA-förmåner på samma sätt som om du fortfarande skulle bo i Finland. FPA fortsätter alltså betala ut förmåner till dig trots att du bor utomlands. Du kan också ansöka om nya förmåner. Grundläggande utkomststöd betalas emellertid inte ut till utlandet.

Om du bor utomlands stadigvarande (dvs. mer än 6 månader), är du vanligen inte berättigad till FPA-förmåner. Utbetalningen av förmåner upphör den dag du flyttar.

Kontrollera de uppgifter som FPA har om dina vistelser utomlands och i MittFPA.

Kontrollera din rätt till den finländska sociala tryggheten i MittFPA.

Förmåner vid flytt till Finland

Din rätt till social trygghet och till FPA-förmåner fastställs när du för första gången ansöker om en förmån från FPA efter flyttningen till Finland. Utöver förmånsansökan ska du i FPA:s e-tjänst fylla i ”Anmälan om flyttning till Finland” eller lämna in blanketten Flyttning till Finland (Y77r) till FPA. Om du har lämnat uppgifterna tidigare i samband med en annan förmånsansökan och dina förhållanden har inte förändrats, behöver uppgifterna inte lämnas på nytt.

Återflyttning till Finland och fortsatt utbetalning av förmåner

Om du under vistelsen utomlands har fått förmåner från FPA och du återvänder till Finland, ska du anmäla din återkomst till Finland så snabbt som möjligt så att utbetalningen av förmånerna kan fortsätta utan avbrott. Tillfälliga flyttningar utomlands behöver i allmänhet inte anmälas till FPA.

I sådana system för social trygghet som grundar sig på att du bor i landet, som det system vi har i Finland och i de andra nordiska länderna, kan du förutsättas bo i landet en viss tid innan du kan beviljas vissa förmåner. Det här medför en väntetid. I Finland gäller väntetiden bland annat föräldradagpenning och folkpension.

Som väntetid räknas också tid då du hör till den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz innan du flyttar till Finland.

Läs mer