Från Finland till utlandet

Man måste anmäla till FPA då man flyttar utomlands, om man har FPA-förmåner. Också ett europeiskt sjukvårdskort som har beviljats i Finland betraktas som en förmån.

Om du flyttar utomlands tillfälligt, dvs. för kortare tid än 6 månader, har du i regel rätt till FPA-förmåner. Flyttningen anses stadigvarande om du flyttar utomlands för att stanna eller om du vistas längre än 6 månader i något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz. Då upphör i allmänhet rätten till FPA-förmåner på flyttningsdagen.

Tidsgränsen på 6 månader är inte absolut om du vistas i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz som en engångsföreteelse och tillfälligt. Förmåner kan betalas också för en längre tid än 6 månader. Observera dock att om du arbetar i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz kan du inte få förmåner från FPA ens under ett kortvarigt arbete som pågår kortare tid än 6 månader. Då svarar det land som du arbetar i för din sociala trygghet.

När en tillfällig vistelse utomlands blir stadigvarande upphör rätten till FPA-förmåner genast.

Regelbundet utomlands

Om du upprepade gånger vistas kortare perioder än 6 månader i ett s.k. tredjeland, dvs. ett land som inte är ett EU- eller EES-land eller Schweiz, kan du fortfarande få FPA-förmåner ifall du ständigt tillbringar största delen av din tid i Finland.

Tidsgränsen på 6 månader är inte heller absolut om du regelbundet vistas i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz en del av din tid och inte arbetar där. För exempelvis en pensionstagares sociala trygghet ansvarar i så fall det bosättningsland till vilket pensionstagaren anses ha fastare anknytning. Faktorer som beaktas är till exempel

  • tidigare bosättning i Finland och utomlands
  • nuvarande boendearrangemang
  • upprepade vistelser i Finland och utomlands
  • familjeband i Finland och utomlands
  • vilket land som betalar pensionen
  • vilket land som beskattar pensionen.

När man fastställer en persons bosättningsland inom EU-området och situationen lämnar rum för tolkning, har också det andra medlemslandets synpunkt betydelse.

Vissa förmåner betalas inte alls till utlandet eller utbetalningen av dem är begränsad. Mer information om förmånerna finns under Förmåner i internationella situationer.

Du kan sköta dina FPA-ärenden på webben också när du är utomlands

I MittFPA kan du

  • göra en anmälan om flyttning utomlands
  • kontrollera den information som FPA har om dina perioder i Finland och utomlands
  • meddela om dina förhållanden i utlandet har förändrats (du har exempelvis börjat arbeta)
  • meddela när du tänker återvända