Hur inkomsterna inverkar på bostadsbidraget

Hushåll med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Bruttoinkomsterna för alla som hör till hushållet påverkar bostadsbidragets belopp. Med bruttoinkomster avses inkomsterna obeskattade.

Inkomsterna beaktas antingen som fortlöpande inkomst eller som genomsnittlig inkomst. Exempel på inkomsternas inverkan finns i inkomsttabellen.

På varje hushållsmedlems löneinkomst, inkomst av näringsverksamhet eller inkomst av jordbruk görs ett förvärvsinkomstavdrag på 300 euro. Detta innebär att en inkomst som är lägre än den verkliga inkomsten beaktas som personens inkomst.

De inkomster som barn under 18 år har inverkar inte på bostadsbidragets belopp, utom då ett barn som är under 18 år söker bostadsbidrag antingen ensam eller med sin make, maka eller sambo.

Fortlöpande inkomst

Som fortlöpande inkomster betraktas inkomster som fortgår minst 3 månader från tidpunkten för beviljandet eller justeringen av bostadsbidraget. Om en persons inkomster är desamma under minst 3 månader från det att bidraget beviljades eller justerades beräknas bostadsbidraget alltså utifrån de inkomsterna.

Genomsnittlig inkomst

Om en persons inkomster varierar, dvs. inte är desamma under minst 3 månader, uppskattas den genomsnittliga inkomsten. Vid beräkningen beaktas alla de inkomster som personen får under de följande 12 månaderna.

Uppskattning av genomsnittlig inkomst

Siri ansöker om bostadsbidrag från 1.4.2021. Siri har en visstidsanställning 1.4–31.5.2021. Hennes lön för denna tid är 1 550,00 euro/månad. Efter att anställningen upphört är Siris uppskattade arbetslöshetsförmån 726,27 euro/månad under perioden 1.6.2021–31.3.2022. Hon har inga andra inkomster.

Siris genomsnittliga inkomst, som inverkar på bostadsbidraget, uppskattas på följande sätt:

Löneinkomst 1.4.–31.5.2021: 2 mån. x 1 550,00 euro/mån. = 3 100,00 euro
På löneinkomsten görs ett förvärvsinkomstavdrag 2 mån. x 300, 00 euro/mån. = 600,00 euro.

Som Siris löneinkomst beaktas 2 500,00 euro (3 100,00 euro – 600,00 euro).
 
Arbetslöshetsförmån 1.6.2021–31.3.2022: 10 mån. x 726,27 euro/mån. = 7 262,70 euro
Inkomster totalt: 1.4.2021–31.3.2022 = 2 500,00 euro + 7 262,70 e = 9 762,70 euro/år

Siris genomsnittliga inkomst från 1.4.2021 är:
9 762,70 euro: 12 mån. = 813,55 euro/mån.

Omräkning av dagpenning till månadsinkomst

När man räknar ut bostadsbidragets belopp omvandlas dagpenningen till månadsinkomst enligt följande:

Arbetslöshetsdagpenningen omvandlas till månadsinkomst genom att man multiplicerar den med talet 21,5, eftersom arbetslöshetsdagpenning betalas i medeltal för 21,5 dagar per månad.
Övriga dagpenningar (t.ex. sjukdagpenning, moderskaps- faderskaps- och föräldrapenning) multipliceras med talet 25.

Läs mer: