Indrivning

FPA återkräver förmåner som betalats ut till ett alltför stort belopp.

Ytterligare

  • driver FPA in underhållsbidragsskulder när den underhållsskyldiga inte har betalat underhållsbidrag och FPA betalar underhållsstöd
  • sköter FPA indrivningen av borgensfordran på studielån, det här gäller de studielån som har betalats till banken utifrån statsgarantin
  • driver FPA in obetalda hälsovårdsavgifter för högskolestuderande

  • driver FPA in skulder som baserar sig på dom, så som skadestånd.

Indrivningen sköts av FPA:s indrivningscenter. Kontakta indrivningscentret när du vill komma överens om en avbetalningsplan eller har andra frågor som gäller indrivning.

Sköt dina ärenden på nätet

Logga in på e-tjänsten med dina bankkoder eller ett mobilcertifikat.

Skicka en utredning om det felaktigt utbetalda beloppet

Du kan skicka ett meddelande via e-tjänsten och i det redogöra för din syn på indrivningen, dvs. svara på hörandet. Du kan också lämna in ett förslag till återbetalning av din skuld.

Välj Överbetalningar och indrivningsärenden som ämne för meddelandet.

Kontrollera beloppet och förfallodagen

Du kan kontrollera vilket belopp som återkrävs, förfallodagen och betalningsuppgifterna i e-tjänsten under punkten Återkrav.

Du ser de förmåner, den underhållsbidragsskuld, de borgensfordringar för studielån och de hälsovårdsavgifter för högskolestuderande som ska drivas in. Alla indrivningsärenden, t.ex. indrivning av rättegångskostnader, syns inte i e-tjänsten.

Föreslå en avbetalningsplan

Du kan föreslå avbetalning av det förmånsbelopp som återkrävs under www.fpa.fi/etjanst > Ansökningar och ändringsmeddelanden > Betalningsplan vid återkrav.

Du kan föreslå en betalningsplan för underhållsbidragsskuld eller borgensfordran på studielån genom att skicka ett meddelande i e-tjänsten. Välj Överbetalningar och indrivningsärenden som ämne för meddelandet.

Ytterligare information