Initialsjälvrisk  

SFL 5 kap. 3 a §

En försäkrad har rätt att få ersättning för läkemedelskostnader efter det att de kostnader som utgör grund för ersättningen och som den försäkrade har haft för sådana läkemedel, kliniska näringspreparat och salvbaser som ersätts den försäkrade enligt detta kapitel överstiger 50 euro under ett och samma kalenderår (initialsjälvrisk).

Initialsjälvrisken tillämpas från ingången av det kalenderår som följer efter det att den för-säkrade har fyllt 18 år.

Initialsjälvrisken räknas med i den årssjälvrisk som anges i 8 § 1 mom.

Initialsjälvrisken är 50 euro och är knuten till kalenderåret.

Kunden betalar själv hela kostnaden för receptbelagda ersättningsgilla läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor tills taket för initialsjälvrisken har nåtts. Ersättning betalas ut efter det att taket för kundens initialsjälvrisk har nåtts.

Initialsjälvrisken gäller inte personer under 18 år. Initialsjälvrisken tillämpas först från början av det år då en person fyller 19 år.

I initialsjälvrisken inräknas receptbelagda läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som omfattas av ersättningssystemet. Det pris kunden betalar för ett preparat inräknas i initialsjälvrisken. Den andel som överstiger referenspriset för ett läkemedel räknas emellertid inte in i initialsjälvrisken om kunden motsätter sig läkemedelsutbyte. Inköpen ökar det betalda självriskbeloppet och beroende på priset kan taket för initialsjälvrisken nås endera i samband med ett enda läkemedelsinköp eller i samband med flera läkemedelsinköp. Om samma inköp omfattar läkemedel som hör till olika ersättningskategorier inräknas läkemedlen i initialsjälvrisken i följande ordning: grundersättningsgilla läkemedel, läkemedel i den lägre specialersättningskategorin och läkemedel i den högre specialersättningskategorin.

Initialsjälvrisken räknas in i årssjälvrisken för läkemedelskostnader.

Om samma inköp omfattar läkemedel som hör till olika ersättningskategorier ordnas inköpen automatiskt i den ordning som är fördelaktigast för kunden såväl på apoteket som hos FPA.

Kunden får på apoteket läkemedelsersättning för det inköp som innebär att initialsjälvrisken uppfylls. Ersättning betalas för den del som överstiger initialsjälvrisken.  

1.1.2017 (SF-anvisningar för apotek punkt 6.1)