Inkomster som inte inverkar på bostadsbidraget

Vissa sociala förmåner, tillfälliga inkomster, kostnadsersättningar i anslutning till lön och minderåriga barns inkomster beaktas inte som hushållets månadsinkomster. 

Följande sociala förmåner beaktas inte som inkomst

 • utkomststöd
 • barnbidrag
 • barnförhöjning enligt folkpensionslagen
 • moderskapsunderstöd
 • militärunderstöd
 • studielån, bostadstillägg, läromaterialstillägg och studiepenningens försörjarförhöjning
 • barnpension
 • handikappbidrag för personer under 16 år
 • handikappbidrag för personer över 16 år
 • vårdbidrag för pensionstagare
 • frontmannatillägg och extra frontmannatillägg
 • vårdarvode i samband med stöd för närståendevård
 • kostnadsersättningar och ersättningar för uppehälle
 • stipendier och bidrag när de inte är avsedda att trygga försörjningen
 • kostnadsersättningar för familjevård
 • ersättningar enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • ersättningar som betalas på grund av lyte, skada eller men
 • underhållsbidrag och underhållsstöd för barn
 • menersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring
 • sysselsättningsbonus
 • förmåner eller inkomster från utlandet som motsvarar ovan nämnda förmåner och inkomster.

Tillfälliga inkomster är

 • arv
 • gåva
 • tillfällig försäljningsvinst
 • någon annan motsvarande tillfällig inkomst.

Kostnadsersättningar i anslutning till lön är

 • kilometerersättningar
 • resedagtraktamenten.

Ett barns inkomster

Ett minderårigt barns inkomster beaktas endast då det är barnet eller barnets make, maka eller sambo som ansöker om bidraget.

Läs mer: