Sjukvård utomlands

Meddela FPA om du flyttar utomlands. Ta också reda på om du har rätt till sjukvård i det nya bosättningslandet.

Det lönar sig för den som vistas tillfälligt i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller i Nordirland att skaffa ett europeiskt sjukvårdskort från FPA. Det är också skäl att ta en reseförsäkring.

Sök ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands med blankett SV 128r.

Stadigvarande bosatta utomlands

Bosättningen utomlands betraktas som stadigvarande om den fortgår mer än 6 månader. Ditt nya bosättningsland avgör hurdan sjukvård du kan få. Ta i god tid före flyttningen reda på hur du kan börja omfattas av det nya bosättningslandets sjukvårdssystem.

Om du är stadigvarande bosatt utomlands kan du i regel inte omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Du kan inte få ersättning från FPA för kostnader för privata hälso- och sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland eller utomlands, för läkemedelsinköp eller för resekostnader i samband med sjukvård.

Vissa persongrupper kan få vård eller ersättningar i Finland även om de vistas utomlands stadigvarande. Sådana personer är till exempel utstationerade arbetstagare och studerande som avlägger hela examen utomlands. Kontakta FPA för att ta reda på om du hör till en sådan persongrupp.

Tillfällig vistelse utomlands

Den som vistas tillfälligt utomlands får i EU- och EES-länderna, Schweiz, Storbritannien och i Nordirland medicinskt nödvändig sjukvård om han eller hon har ett europeiskt sjukvårdskort. Man betalar då endast motsvarande självrisk som de lokala invånarna betalar. Du kan i efterhand söka ersättning från FPA med blankett SV 128r, om du av någon orsak blir tvungen att själv betala de faktiska kostnaderna för vården.

Beställ det europeiska sjukvårdskortet i god tid före resan. Om du inte hinner få kortet före resan och du behöver det utomlands, kan du begära ett intyg från FPA som tillfälligt ersätter kortet. Intyget kan till exempel skickas per fax från FPA till ett sjukhus utomlands.

Det europeiska sjukvårdskortet kan endast användas i EU- och EES-länderna, Schweiz, Storbritannien och i Nordirland. Med kortet får man till exempel inte ambulansflyg eller annan transport till Finland.

En reseförsäkring är särskilt viktig när du reser till något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland. Om du insjuknar eller råkar ut för en olycka, kan kostnaderna för en transport tillbaka till Finland vara höga. Det är även svårt att ordna transporten (t.ex. ambulansflyg) utan en omfattande försäkring.

Om du själv betalar de faktiska kostnaderna för vård i något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland, kan du söka ersättning från FPA. Ersättning betalas till samma belopp som om motsvarande vård hade getts i Finland inom den privata hälso- och sjukvården. Ersättningen täcker ofta bara en liten del av kostnaderna.

Personer som arbetar utomlands

Den som arbetar i ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller i Nordirland för en utländsk arbetsgivare omfattas av sjukförsäkringen i det land där den arbetar. Ansvaret för att ordna sjukvård och för sjukvårdskostnaderna ligger hos det land där personen arbetar. Du har inte rätt till FPA-kortet eller det europeiska sjukvårdskort som Finland beviljar. Det land där du arbetar avgör hurdan sjukvård du kan få.

Sjukförsäkringen och rätten till sjukvård för den som arbetar i något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland beror på anställningens längd. Den som vistas utomlands tillfälligt (dvs. i mindre än 6 månader) omfattas fortsättningsvis av den finländska sjukförsäkringen. Även rätten till sjukvård kvarstår som tidigare. Om du inte får ersättning för sjukvårdskostnaderna från det land där du arbetar, kan du i efterhand söka ersättning för dem från FPA. Ersättningen täcker ofta bara en liten del av kostnaderna.

När du besöker Finland får du vård inom den offentliga hälso- och sjukvården endast om du har hemkommun i Finland. Om du inte har hemkommun här, har du endast rätt till brådskande vård, och kostnaderna för vården kan tas ut av dig i sin helhet.

Arbetstagare som arbetar i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller i Nordirland och bor i Finland har rätt till all den sjukvård han eller hon behöver både i  Finland och i sysselsättningslandet.

Arbetstagare utstationerade utomlands och diplomater

Utstationerade arbetstagare och diplomater som tillfälligt vistas i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller i Nordirland och som har ett europeiskt sjukvårdskort beviljat av Finland får medicinskt nödvändig vård i det land där de arbetar.

Den som arbetar mer än 6 månader i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz ska registrera det intyg S1 över rätt till vård som FPA beviljat hos sjukförsäkringsinstitutionen i sysselsättningslandet. Efter registreringen får du all den sjukvård du behöver i det land där du arbetar och betalar motsvarande avgift för vården som den lokala befolkningen betalar. 

Eftersom du omfattas av den finländska sjukförsäkringen under arbetet utomlands kan du få ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland och utomlands. Du kan också söka ersättning för läkemedelsinköp och resekostnader i samband med sjukvård.

Sjömän och gränsarbetare

Gränsarbetare som arbetar i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller i Nordirland men som bor i Finland, omfattas av sjukförsäkringen i det land där de arbetar. Detsamma gäller för sjömän som arbetar ombord på ett fartyg som för det ifrågavarande landets flagg. Du har rätt till all den sjukvård du behöver både i det land där du arbetar och i Finland. Du betalar motsvarande avgift för vården som de lokala invånarna betalar.

I Finland har du också rätt till ersättning för kostnader för privata hälso- och sjukvårdstjänster och läkemedelsinköp och resekostnader i samband med sjukvård. Du har inte rätt till FPA-kortet eftersom du inte är sjukförsäkrad i Finland. Det land där du arbetar beviljar det europeiska sjukvårdskortet.

Studerande och forskare

Studerande och forskare som flyttar till ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland får medicinskt nödvändig vård om de har ett europeiskt sjukvårdskort.

Den som flyttar till något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland betalar själv sjukvårdskostnaderna i det nya bosättningslandet. Du kan söka ersättning för dem i efterhand från FPA. Ersättning betalas i enlighet med sjukförsäkringslagen till samma belopp som om motsvarande vård hade getts i Finland inom den privata hälso- och sjukvården. Ofta täcker ersättningarna endast en liten del av kostnaderna.

Familjemedlemmar

Familjemedlemmar som flyttar till ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland har samma rätt till vård som den familjemedlem som arbetar utomlands eller får pension.

Pensionstagare

Om du flyttar stadigvarande till ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland och du har pension från Finland, kontrollerar FPA om du har rätt till sjukvård i bosättningslandet i fall Finland står för vårdkostnaderna. Om FPA beviljar dig ett intyg S1 över rätt till vård, ska du lämna in intyget till sjukförsäkringsinstitutionen i det nya bosättningslandet för registrering. Bosättningslandet fakturerar FPA för sjukvårdskostnaderna. Du får ett europeiskt sjukvårdskort för pensionärer från FPA. Kortet har en limegrön baksida.

Med ett sådant europeiskt sjukvårdskort får du all den sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du behöver mot en klientavgift. Du får ersättning för kostnaderna för privata hälso- och sjukvårdstjänster. Du får också ersättning för läkemedelsinköp och resekostnader i samband med sjukvård.

Pensionstagare som vistas tillfälligt i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller i Nordirland får medicinskt nödvändig vård om de har ett av FPA beviljat europeiskt sjukvårdskort.

Den som vistas i något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller i Nordirland betalar själv sjukvårdskostnaderna i det nya bosättningslandet. Den som omfattas av den finländska sjukförsäkringen under utlandsvistelsen kan i efterhand söka ersättning för kostnaderna från FPA.

Läs mer