Självrisker i samband med kostnader för läkemedel

FPA ersätter en del av kostnaderna för sådana läkemedel, bassalvor och kliniska näringspreparat som omfattas av ersättningssystemet. Du betalar alltid själv en del av priset för preparaten i form av självrisk. Det finns olika slag av självrisker och beloppet av den självrisk du betalar varierar beroende på situationen.

Initialsjälvrisk

Du får läkemedelsersättning efter att taket för initialsjälvrisken har nåtts, dvs. efter att du betalat initialsjälvrisken i sin helhet. Initialsjälvrisken är knuten till kalenderåret. Den är 50 euro.

Initialsjälvrisken gäller inte barn och unga. Den tillämpas från början av det år då man fyller 19 år.

I initialsjälvrisken inräknas kostnader som du haft för köp av receptbelagda läkemedel, bassalvor och kliniska näringspreparat som omfattas av ersättningssystemet. Beroende på priset på preparaten kan taket för initialsjälvrisken nås i samband med antingen ett enda eller flera inköp. Den andel av läkemedlets pris som överstiger referenspriset räknas inte in i initialsjälvrisken.

Om de läkemedel som du köpt inte omfattas av ersättningssystemet räknas kostnaderna inte in i initialsjälvrisken

Hos FPA och på apoteken finns uppgifter i realtid om hur mycket du har betalat i initialsjälvrisk. När taket för initialsjälvrisken har nåtts får du den läkemedelsersättning du har rätt till direkt på apoteket.

Initialsjälvrisken räknas in i årssjälvrisken, dvs. i takbeloppet för läkemedelskostnader

Du kan följa hur mycket du har betalat i initialsjälvrisk och årssjälvrisk genom att logga in i MittFPA och därefter välja Sjukvårdsersättningar > Hittills betald självrisk för läkemedel.

Exempel där taket för initialsjälvrisken (50 euro) inte nås i samband med årets första läkemedelsinköp

Du köper receptbelagda läkemedel som omfattas av systemet för läkemedelsersättning för 40 euro.

 • 40 euro inräknas i initialsjälvrisken.
 • Du får ännu inte någon läkemedelsersättning.
 • Du betalar 40 euro för dina läkemedel.

Du får läkemedelsersättning efter att taket för initialsjälvrisken har nåtts i samband med kommande läkemedelsinköp under året.

Exempel där taket för initialsjälvrisken (50 euro) nås i samband med årets första läkemedelsinköp

Du köper receptbelagda läkemedel som omfattas av systemet för läkemedelsersättning för 80 euro.

 • Taket för initialsjälvrisken, 50 euro, nås.
 • Du får ersättning för den del som överstiger initialsjälvrisken.
 • Du betalar initialsjälvrisken på 50 euro för dina läkemedel och för den överstigande delen betalar du den självrisk som gäller för ersättningsklassen i fråga.

För dina inköp under resten av året får du läkemedelsersättning och betalar inte längre någon initialsjälvrisk.

Exempel på hur taket för initialsjälvrisken (50 euro) nås när du samtidigt köper läkemedel som hör till olika ersättningsklasser (specialersättningsgilla 65 % och 100 % samt grundersättningsgilla 40 %)

Om samma inköp omfattar läkemedel som hör till flera olika ersättningsklasser ordnas inköpen enligt ersättningsklass på följande sätt:

 • De grundersättningsgilla läkemedlen kostar 25 euro. Hela beloppet inräknas i initialsjälvrisken.
 • De läkemedel som ger rätt till lägre specialersättning kostar 20 euro. Också detta belopp inräknas i initialsjälvrisken, som nu uppgår till sammanlagt 45 euro.
 • De läkemedel som ger rätt till högre specialersättning kostar 15 euro. Av detta belopp inräknas 5 euro i initialsjälvrisken, och därefter är hela den årliga initialsjälvrisken på 50 euro betald. För den kostnad på 10 euro som överstiger initialsjälvrisken får du 100 % i ersättning enligt ersättningsklassen och du betalar en läkemedelsspecifik självrisk på 4,50 euro.
 • Vid detta apoteksbesök betalar du 54,50 euro för dina läkemedelsköp.

För dina inköp under resten av året får du läkemedelsersättning och betalar inte längre någon initialsjälvrisk.

Självrisken efter att initialsjälvrisken är betald

Efter att du betalat initialsjälvrisken i sin helhet får du ersättning för dina läkemedel. Apoteket drar av ersättningen från läkemedlets pris och du betalar själv den återstående andelen, dvs. självrisken. Om läkemedlet omfattas av referensprissystemet får du inte ersättning för den eventuella andel som överstiger referenspriset.

Hur mycket du betalar i självrisk beror på vilken ersättningsklass läkemedlet hör till och vilka ersättningsrättigheter du beviljats.

Ersättningsklass Ersättning Självrisk
Ersättningsklasser för läkemedel
Grundersättning 40 % 60 %
Lägre specialersättning 65 % 35 %
Högre specialersättning 100 % 4,50 euro/läkemedel/köp

Årssjälvrisk (takbelopp) för läkemedelskostnader

Den andel som du själv har betalat av dina ersättningsgilla receptbelagda läkemedel räknas in i årssjälvrisken för läkemedel. Också den initialsjälvrisk som du har betalat räknas in i årssjälvrisken. I årssjälvrisken inräknas däremot inte den eventuella andel av läkemedlets pris som överstiger referenspriset.

År 2021 är årssjälvrisken 579,78 euro. Om årssjälvrisken överskrids har du rätt till tilläggsersättning för läkemedel. Då betalar du under resten av året en självrisk på 2,50 euro för varje ersättningsgillt läkemedel.

I FPA:s e-tjänst kan du följa hur mycket du har betalat i årssjälvrisk genom att välja Sjukvårdsersättningar > Hittills betald självrisk för läkemedel.

Avvikande läkemedelsspecifik självrisk i samband med högre specialersättning och tilläggsersättning

Du får ersättning för dina läkemedelsköp när du på en och samma gång köper läkemedel för högst tre månader. I vissa fall kan du ändå inte köpa hela läkemedelsmängden på en gång. Sådana situationer kan uppkomma till exempel när det är fråga om

 • läkemedel som expedieras dosdispenserade
 • klozapinpreparat, peritonealdialysvätskor eller medicinskt syre
 • läkemedel som på grund av sin hållbarhet eller andra farmaceutiska egenskaper expedieras i flera satser.

När du har rätt till högre specialersättning eller tilläggsersättning betalar du för ovannämnda preparat en självrisk enligt tabellen för varje påbörjad behandlingsvecka. Avvikande läkemedelsspecifik självrisk tas alltid ut för minst en behandlingsvecka.

Ersättningsklass Ersättning Självrisk
Avvikande läkemedelsspecifik självrisk
Högre specialersättning 100 % Läkemedelsspecifik självrisk på 0,38 euro/påbörjad behandlingsvecka
Tilläggsersättning 100 % Läkemedelsspecifik självrisk på 0,21 euro/påbörjad behandlingsvecka

Läs mer