En del av lagändringarna gällande arbetslöshetsförmånerna fortsätter att gälla till 31.3.2021

Flera av de temporära lagändringarna gällande arbetslöshetsförmånerna fortsätter att gälla till slutet av mars. Genom lagändringarna har man underlättat situationen för permitterade och arbetslösa och även handläggningen av förmånsansökningar under coronaepidemin. Undantagsbestämmelserna gällande självriskdagar, arbetsvillkor och maximiutbetalningstid upphör att gälla i slutet av året.

En del av de lagändringar gällande arbetslöshetsförmånerna som infördes med anledning av coronaepidemin fortsätter att gälla. Fram till slutet av mars är det skyddade beloppet höjt till 500 euro under en jämkningsperiod på en månad och till 465 euro under en jämkningsperiod på fyra veckor. Med skyddat belopp avses det belopp som en arbetslös arbetssökande kan tjäna utan att det minskar arbetslöshetsförmånen. Det höjda skyddade beloppet gäller de jämkningsperioder som börjar senast 31.3.2021.

Fram till 31.3.2021 kan man få rörlighetsunderstöd för arbetsresan till ett heltidsarbete om den dagliga arbetsresan tur och retur överstiger 2 timmar. Rörlighetsunderstöd kan också betalas till en person som flyttar för att få arbete.

Arbetsinkomsterna jämkas fram till 31.3.2021 i perioder om fyra veckor eller en månad, även om perioden innefattar dagar då den sökande inte har rätt till arbetslöshetsförmåner. Löner som betalats under perioden i fråga beaktas alltså vid jämkningen, även om den sökande inte skulle ha rätt till arbetslöshetsförmån under dagar med lön. I gengäld omvandlas den lön som betalas under jämkningsperioden inte till månadslön utan den beaktas som sådan.

Företagare kan också själv meddela FPA förändringar i inkomsterna till följd av coronaepidemin. Inkomsterna jämkas samman med förmånen. I vanliga fall har föregående års beskattningsuppgifter använts vid jämkningen av inkomster av företagsverksamhet.

Lagarna ska ännu stadfästas av presidenten.

Flera ändringar upphör att gälla vid årsskiftet

En del temporära ändringar upphör att gälla vid årsskiftet. Från 1.1.2021 handläggs ansökningar om arbetslöshetsförmåner på följande sätt:

  • Arbetslöshetsförmån kan beviljas efter 5 självriskdagar. Om utbetalningen av arbetslöshetsförmånen börjar senast 31.12.2020 kan arbetslöshetsförmån betalas för självriskdagarna.
  • Maximitiden för utbetalning av arbetslöshetsdagpenning börjar löpa, dvs. man kan få grunddagpenning för högst 300 eller 400 dagar beroende på arbetshistorians längd. Maximiutbetalningstiden har inte löpt för permitterade under tiden 16.3–31.12.2020 och för personer som är helt arbetslösa under tiden 1.7–31.12.2020. 
  • Arbetsvillkoret för arbetslöshetsdagpenningen blir igen 26 veckor. Den som ansöker om arbetslöshetsförmån kan få grunddagpenning från FPA om han eller hon har arbetat i minst 26 veckor under de föregående 28 månaderna och om också de övriga villkoren uppfylls. Det korta arbetsvillkoret på 13 veckor tillämpas om utbetalningen av grunddagpenning har börjat senast 31.12.2020.
  • TE-tjänster granskar om den permitterade personens företagsverksamhet är huvudsyssla eller bisyssla.
  • Arbetslösa arbetssökande ska göra upp en sysselsättningsplan i samråd med TE-tjänster. Om man inte gör upp någon plan kan man gå miste om arbetslöshetsförmånen.

Närmare information för kunderna: