Moderskapsunderstöd

Du kan välja att få moderskapsunderstödet antingen i form av en moderskapsförpackning eller en skattefri penningsumma på 170 euro.

Ett villkor för att du ska få moderskapsunderstöd är att du genomgått en hälsoundersökning hos en läkare eller på rådgivningen före utgången av den fjärde graviditetsmånaden, det vill säga senast under den 18:e graviditetsveckan.

Du kan ansöka om moderskapsunderstöd när din graviditet har varat minst 154 dagar, det vill säga cirka 5 månader, och du har fått ett graviditetsintyg om detta av din läkare eller från rådgivningen. Graviditetsintyget behövs som bilaga till ansökan.

Moderskapsunderstöd kan beviljas kvinnor som är stadigvarande bosatta i Finland. Rätt till moderskapsunderstöd har också de som kommit från ett annat EU- eller EES-land eller från Schweiz till Finland för att arbeta här eller som är familjemedlemmar till personer som kommit till Finland för att arbeta. I sådana fall krävs dessutom att de omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Olika familjekonstellationer