För vem

Du kan få partiell sjukdagpenning om du är 16–67 år och du varit heltidsanställd eller företagare på heltid när arbetsoförmågan började.

Arbetstagare

För att kunna få partiell sjukdagpenning ska din arbetstid motsvara arbetstiden i det kollektivavtal som normalt tillämpas i din bransch. Om din bransch saknar kollektivavtal avses med heltidsarbete 40 ordinarie arbetstimmar per vecka.

Om du samtidigt har två eller flera anställningsförhållanden ska den sammanlagda arbetstiden vara minst 35 timmar per vecka.

Avtala med din arbetsgivare om en minskning på 40–60 % av din normala arbetstid och om den lön som du får för deltidsarbetet. Dina arbetsuppgifter under deltidsarbetet kan vara desamma som tidigare eller skräddarsydda enligt din arbetsförmåga. Arbetstidsminskningen kan ske dagligen eller per vecka och den ska grunda sig på en rekommendation av den behandlande läkaren.

Om du har en bisyssla utöver ditt heltidsarbete ska du minska arbetstiden för heltidsarbetet och  fortsätta arbeta i din bisyssla. 

Företagsläkaren eller en annan läkare som känner till arbetstagarens arbetsförhållanden ger ett läkarutlåtande B för partiell sjukdagpenning. Läkaren bedömer din arbetsförmåga och dina förutsättningar för att återgå till arbetet på deltid. Deltidsarbetet får inte äventyra din hälsa eller ditt tillfrisknande.

Två eller flera deltidsarbeten

Avtala med din arbetsgivare om en minskning av din arbetstid och om den lön som du får för deltidsarbetet. Du kan komma överens om att minska arbetstiden antingen i ett eller i flera av dina anställningsförhållanden så att din sammanlagda arbetstid minskar med 40–60 % från det tidigare. Du ska komma överens om arrangemangen kring din partiella sjukdagpenning med alla dina arbetsgivare, oberoende av på vilket sätt arbetstiden minskas.

Som bilaga till ansökan behöver du ett läkarutlåtande B där din arbetsförmåga beträffande alla dina arbeten har bedömts. Situationen kan förutsätta flera utlåtanden.

Företagare

Partiell sjukdagpenning kan beviljas för FöPL- eller LFöPL-försäkrade heltidsföretagare. Företagsläkaren eller en annan läkare som känner till dina arbetsförhållanden bedömer din arbetsförmåga och dina möjligheter att arbeta på deltid utan att riskera din hälsa eller ditt tillfrisknande. Planera tillsammans med läkaren vilka uppgifter som du kan låta bli att utföra och vilka du kan utföra så att din arbetsmängd minskar med 40–60 %. Du kan lägga fram planen för att minska arbetsmängden t.ex. på ansökningsblanketten. Deltidsarrangemanget ska pågå i minst 12 vardagar.

Om du har en bisyssla utöver företaget kan du arbeta deltid endast i ditt företag. För att få partiell sjukdagpenning ska du under den tid du är arbetsoförmögen helt avstå från din bisyssla.