Färdmedel

Du får ersättning enligt det förmånligaste färdsätt som står till buds. Tåg eller buss är vanligen förmånligast.

Vid val av det förmånligaste färdsättet som står till buds tas ditt hälsotillstånd samt trafikförbindelserna i beaktande.

Du betalar en självriskandel för samtliga resor.

Kollektivtrafik

När du reser med kollektivtrafik till en hälsovårdscentral, till ett offentligt sjukhus eller till rehabilitering som ordnas av FPA behöver du inte bifoga något separat intyg från hälso- och sjukvården till din ansökan om reseersättning. Om du reser till en privat hälso- och sjukvårdsenhet behöver du alltid ett intyg från hälso- och sjukvården (Intyg för reseersättning, SV 67r).

Egen bil

Om du använder egen bil eller en bil som ägs av någon annan är ersättningen 0,20 euro/km (till 30.6.2022). Från och med 1.7.2022 ersättningen är 0,33 euro/km.

Offentlig hälso- och sjukvård

När en enkelresa är under 100 kilometer behöver du inte ett intyg för användning av egen bil. När du reser med egen bil på grund av ditt hälsotillstånd och enkelresan är över 100 kilometer behöver du ett intyg från hälso- och sjukvården över att du har rätt att använda dig av egen bil (Intyg för reseersättning, SV 67r).

Om du reser med egen bil över 100 kilometer på grund av bristfälliga trafikförbindelser, ange då det i din ansökan om ersättning.

Privat hälso- och sjukvård

När du reser till en privat hälso- och sjukvårdsenhet behöver du alltid som bilaga till din ansökan om reseersättning ett intyg som du får vid vårdenheten (Intyg för reseersättning, SV 67r).

Taxi

Du kan få ersättning för en taxiresa om du är tvungen att anlita taxi p.g.a. ditt hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser. Om du använder taxi på grund av ditt hälsotillstånd behöver du ett intyg från hälso- och sjukvården (Intyg för reseersättning, SV 67r).

För att FPA ska kunna betala ut ersättning för resan måste taxin beställas via ett regionalt beställningsnummer.

Om du använder taxi på grund av bristfälliga trafikförbindelser ska du motivera användningen av taxi i samband med beställningssamtalet. Under returresan kan du stanna till för att hämta hjälpmedel vid hälsovårdscentralen eller för att på apoteket ta ut läkemedel som har ordinerats dig.

Andra färdmedel

FPA ersätter också resor som gjorts med ambulans, helikopter, ambulansflyg och skärgårdsbåt. För att ersättning för dessa resor ska betalas ut ska hälso- och sjukvården ha motiverat nödvändigheten av att använda den här typen av fordon (Intyg för reseersättning, SV 67r).

Resekedja

En resekedja är en resa som har gjorts med minst två färdmedel. Exempelvis kan en del av resan ha gjorts med buss och en del med taxi. Då räknas alla kostnader för resan ihop och en enda självriskandel (25 euro) dras av.