Vårdenhet

Du får i allmänhet ersättning för en resa som gjorts till den närmaste vårdenheten inom den privata eller den offentliga hälso- och sjukvården.

Om du deltar i rehabilitering som ordnas av FPA ersätter FPA i regel resekostnaderna till det ställe där rehabiliteringen ges. Frågor angående ersättning av resekostnader utreds i samband med ansökan till rehabilitering. Om det finns begränsningar som gäller ersättning för resor i samband med rehabilitering, finns de angivna i rehabiliteringsbeslutet. 

Om du får en betalningsförbindelse från kommunen eller sjukvårdsdistriktet, ersätter FPA kostnaderna för resan till den vårdenhet där du får vård.

Servicesedel och val av vårdenhet

Om du har anlitat vård med servicesedel eller om du har valt vårdenhet med stöd av valfriheten  ersätter FPA resekostnaderna till en enhet inom primärvården högst enligt kostnaderna för en resa till den egna kommunens huvudhälsovårdscentral. Med huvudhälsovårdscentral avses en sådan hälsovårdscentral som tillhandahåller kommunens eller samkommunens mest omfattande tjänster inom hälso- och sjukvård.

En resa till en specialiserad sjukvårdsenhet ersätts högst enligt de kostnader som skulle uppstå för en resa till närmaste universitetssjukhus.

En resa till en privat hälso- och sjukvårdsenhet ersätts på samma sätt som en resa till en offentlig hälso- och sjukvårdsenhet om vården eller undersökningen berättigar till FPA-ersättning.

Högskolestuderandes resor till studerandehälsovård

Från 1.1.2021 ersätts kostnaderna för högskolestuderandes resor till studerandehälsovård från sjukvårdsförsäkringen. Högskolestuderande anlitar Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster och kan få ersättning för resor till sådan primärvård som stiftelsen tillhandahåller. Resekostnaderna ersätts i regel högst enligt vad resan skulle ha kostat från den studerandes stadigvarande hemadress till närmaste verksamhetsställe där SHVS kan erbjuda den vård som den studerande behöver. En resa till något annat av SHVS verksamhetsställen kan ersättas om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer att den studerande behöver sådan vård som ges där.  

Läs mer