Rehabiliteringspenning vid rehabilitering som kommunen anordnar

Rehabiliteringspenningen tryggar klientens försörjning under rehabiliteringstiden. FPA kan betala rehabiliteringspenning till en klient som deltar i rehabilitering som kommunen anordnar, om klientens rehabiliteringsbeslut fattats enligt

  • lagen om missbrukarvård
  • hälso- och sjukvårdslagen
  • lagen om företagshälsovård
  • barnskyddslagen
  • lagen om utvecklingsstörda, eller
  • lagen om handikappservice.

Dessutom ska de allmänna villkoren för beviljande av rehabiliteringspenning (Privatpersoner) uppfyllas. Rehabiliteringen ska uppfylla de allmänna kraven för rehabiliteringsverksamhet:

  • Rehabiliteringen ska ges av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.
  • Rehabiliteringen ska äga rum i ändamålsenliga lokaler.
  • Serviceproducenten ska ha nödvändiga tillstånd.

Rehabiliteringsbeslut

Meddela uppgifterna om rehabiliteringsbeslutet på blankett KU 114r. Du kan också uppge motsvarande uppgifter i en fritt formulerad utredning. Ge blanketten eller utredningen till klienten och uppmana klienten att ansöka om rehabiliteringspenning i e-tjänsten MittFPA.  

Familjerehabilitering

FPA kar betala ut rehabiliteringspenning för tid med familjerehabilitering enligt lagen om missbrukarvård, barnskyddslagen eller lagen om utvecklingsstörda. Rehabiliteringspenning betalas ut till klienten, inte till familjemedlemmarna.

Familjen eller en familjemedlem ska vara tillsammans med klienten största delen av tiden. Rehabiliteringspenning kan också beviljas även om klienten deltar i familjerehabilitering ensam till en början. Exempelvis är det inte nödvändigtvis ändamålsenligt att familjen deltar i inledningen av sådan rehabilitering där klienten vårdas för svårt rusmedelsberoende.

Rehabiliteringspenning för familjerehabilitering enligt barnskyddslagen kan beviljas om rehabiliteringen ordnas vid en enhet med inkvartering. Rehabiliteringen kan pågå dygnet runt eller under dagtid. Rehabiliteringspenning kan även betalas ut för korta perioder med träning i hemmet (1–2 dagar) som ingår i rehabiliteringen.

Man kan inte få rehabiliteringspenning för vare sig tid med rehabiliterande boendeservice eller tid med familjearbete som ordnas i klientens hem.