Fakturering

FPA faktureras för tolkningsarbetet per kalendermånad utgående från rapporterna från förmedlingssystemet.

Fakturan ska finnas hos FPA senast i slutet av den månad som följer efter tidpunkten för tolkningsuppdraget. Betalningsvillkor är 21 dagar räknat från fakturans datum.

Arbete som utförts inom olika upphandlingsområden ska faktureras med separata fakturor. Studietolkning ska faktureras på en separat faktura från annan tolkning.

Serviceproducenten har inte rätt att ta ut faktureringstillägg.

Vid faktureringen används serviceproducentens egen blankett eller FPA:s fakturablankett.

Pappersfakturorna skickas till adressen:

Folkpensionsanstalten, STY
PB 830
00038 LOGICA

Adressen för e-fakturor är:

0037024624603000, TeliaSonera Finland OYJ CGI
förmedlarkod (operatörskod): 003703575029

Fakturans referens: ET VATU STY

FPA kan be serviceproducenten lämna tilläggsutredningar och kopior av kvitton i samband med granskningen av fakturorna.

FPA betalar fakturan på förfallodagen.

Närmare faktureringsanvisningar finns i Servicebeskrivningen (pdf) (på finska).