Avtal om direktersättningsförfarande

FPA, Suomen Apteekkariliitto - Finlands Apotekareförbund, Helsingfors Universitets Apotek och Östra Finlands universitets apotek har ingått ett avtal om direktersättningsförfarande.

Direktersättningsförfarandet tillämpas på läkemedelsinköp som är ersättningsgilla enligt sjukförsäkringslagen och på läkar- och tandläkararvoden i samband med dem samt på arvoden som uppbärs för dosdispensering av läkemedel.

I samband med meddelande om anslutning till avtalet om direktersättning, varvid en skriftlig förbindelse undertecknas, förbinder sig apoteket att iaktta avtalsvillkoren och de anvisningar som getts om olika detaljer i förfarandet.

I avtalskomplexet ingår också andra avtal mellan parterna.

Avtal om direktersättningsförfarande som har ingåtts mellan apoteken och FPA finns på extranätsidorna för apotek (Logga in).

Sjukförsäkringsanvisningarna för apotek är avsedda att användas parallellt med avtalet om direktersättning. I denna samling ges anvisningar dels om de villkor för erhållande av ersättningar enligt sjukförsäkringslagen som apoteken ska iaktta vid utlämnandet av läkemedel enligt direktersättningsförfarandet och dels om olika praktiska frågor i anslutning till direktersättningsförfarandet. Ytterligare anvisningar ges i de apoteksmeddelanden som FPA sänder ut. Vidare innehåller sjukförsäkringsanvisningarna information om vissa allmänna sakförhållanden i samband med ersättandet av läkemedelskostnader och ansökan om ersättningsrätt. Anvisningarna och apoteksmeddelandena finns också på FPA:s webbplats på de sidor som är avsedda för apotek, www.fpa.fi/apotek

För att läkemedelsersättningar enligt sjukförsäkringslagen ska kunna betalas till apoteken måste utlämnandet av läkemedlen ske med iakttagande av avtalet om direktersättning och de med stöd av avtalet utfärdade anvisningarna samt även med iakttagande av andra myndighetsbestämmelser om utlämnande av läkemedel.

Både apotekaren och FPA kan säga upp direktersättningsförfarandet genom att skriftligt underrätta den andra parten. Direktersättningsförfarandet upphör att gälla sex månader efter det skriftliga meddelandet.

Apotekaren och FPA kan dessutom i vissa situationer skriftligen häva direktersättningsförfarandet så att förfarandet upphör omedelbart utan uppsägningstid. Det kan till exempel vara fråga om konkurs eller likvidation när det gäller apoteket, brytande mot avtalsvillkor eller -anvisningar upprepade gånger eller i väsentlig grad från endera avtalspartens sida, eller en situation där tillståndsmyndigheten avbryter eller återkallar apotekarens tillstånd.

Samtidigt upphör också giltigheten för de övriga avtal som ansluter till direktersättningsförfarandet.

FPA, Suomen Apteekkariliitto - Finlands Apotekareförbund, Helsingfors Universitets Apotek och Östra Finlands universitets apotek har gemensamt godkänt de anvisningar som ska tillämpas i samband med direktersättningsförfarandet.

Ställande av säkerhet

I enlighet med avtalet om direktersättning ska apotekaren ställa en säkerhet enligt FPA:s närmare specifikation för skador som eventuellt orsakas FPA av förskottsbetalningsförfarandet. I fråga om apotek som hör till Finlands Apotekareförbund är det förbundet som ställer säkerheten.

Om apotekaren inte hör till Finlands Apotekareförbund eller utträder ur förbundet ska han eller hon ställa en säkerhet för att få förskottsbetalning.

  • Apotekaren ska då utan dröjsmål kontakta FPA för fastställande av säkerheten.
     
  • När säkerheten fastställs använder man som grund respektive apoteks redovisningsuppgifter för året före fastställandet. FPA:s juridiska enhet för förmånsrelaterade tjänster fastställer säkerheten för alla apotek enligt samma principer. Sätten på vilket säkerheten ställs kan variera.

Avtalsparterna bedömer huruvida säkerheten är tillräcklig en gång per år vid en separat överenskommen tidpunkt och när förhållandena förändras, t.ex. till följd av att tillämpningspraxis för avtalet om direktersättningsförfarande ändras.

Apotekaren kan också avstå från förskottsbetalning och behöver då inte ställa någon säkerhet.

  • Om en ny apotekare avstår från förskottsbetalning ska apotekaren meddela detta när han eller hon förbinder sig till avtalet om direktersättning.
     
  •  Om apotekaren avstår från förskottsbetalning efter övertagandet av apoteket ska han eller hon skicka en blankett för anmälan om ändring till den FPA-serviceställen som handlägger apotekets redovisningar.

Betalning av ersättningar från FPA-serviceställen.

Kvalitetsrevision

Med stöd av avtalet om direktersättning har FPA rätt att genom ett kvalitetsrevisionsförfarande utvärdera avtalsapotekens andel i ersättningsförfarandet. FPA har rätt att granska endast de uppgifter som gäller fullgörandet av avtalet om direktersättning.

Syftet med kvalitetsrevisionen är att granska och utvärdera ersättningsprocessen som en helhet. Dessutom fastställs det i revisionen huruvida avtalsapotekens verksamhet i praktiken motsvarar de villkor som antecknats i avtalet och i övriga handlingar samt de krav som ställs i dem och i lagstiftningen.

Avtal om apoteksarvode

FPA, Suomen Apteekkariliitto - Finlands Apotekareförbund, Helsingfors Universitets Apotek och Östra Finlands universitets apotek har avtalat om ett apoteksarvode som ska betalas till apoteken.

Enligt avtalet ska FPA till apotek som anslutit sig till direktersättningsförfarandet betala ett arvode för de preparat som en försäkrad köper på en och samma gång, för att kompensera det merarbete som verkställigheten av systemet med direktersättningsförfarande förorsakar.

13.3.2017 (SF-anvisningar för apotek punkter 2, 2.1, 2.1.2, 2.1.3 och 2.2)