Dosdispensering

Expediering av dosdispenserade läkemedel
Expeditionsavgiften per expedierad sats
Villkor för ersättning för dosdispenseringsarvode
Ålder och antal läkemedel
Motivering av läkare
Läkemedelsdispensering som ordnas av kommunen
Ersättningsbeloppet för arvode för dosdispensering
Redovisningsförfarandet

Syftet med dosdispensering är att gallra bort onödiga läkemedel och dubbel medicinering för att förbättra patientens livskvalitet. Dessutom har man som mål att optimera läkemedelsterapin och att minska den mängd oanvända läkemedel som samlas hemma.

Dosdispensering innebär att apoteket expedierar de läkemedel som kunden regelbundet använder uppdelade i engångsdoser och i satser som i regel motsvarar två (2) veckors behandling. Eftersom man vid dosdispensering på en och samma gång lämnar ut en läkemedelsmängd som i regel motsvarar två veckors behandling, blir inte stora mängda läkemedel oanvända om kundens medicinering avslutas eller ändras.

Dosdispenseringen kan utföras maskinellt eller manuellt. Dosdispenseringen kan utföras maskinellt eller manuellt. Goda rutiner för dosdispensering av läkemedel till enskilda patienter (Lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat).

Vid redovisningen av ersättningar för dosdispenserade läkemedel och arvoden för dosdispensering följs sjukförsäkringslagen, statsrådets förordning om uttagande av avvikande läkemedelsspecifik självrisk, statsrådets förordning om läkemedelstaxa och de tillvägagångssätt som man kommit överens om för direktersättningsförfarandet.

Expediering av dosdispenserade läkemedel

För dosdispenserade läkemedel tas det ut en avvikande läkemedelsspecifik självrisk för varje påbörjad behandlingsvecka.

En förutsättning för att en avvikande läkemedelsspecifik självrisk ska tas ut vid ersättande av läkemedel som expedieras dosdispenserade är att

 • kundens medicinering har kontrollerats i syfte att eliminera onödig och överlappande medicinering och medicinering med oönskade interaktioner,
 • en övergång till dosdispensering vid långvarig läkemedelsbehandling är medicinskt motiverad,
 • läkaren har gjort en anteckning om en övergång till dosdispensering på receptet, och
 • sådana dosdispenserade läkemedel väljs vars pris per enhet är förmånligt och läkemedlen expedieras i satser som motsvarar två veckors behandling, om det inte finns en grundad anledning att förfara på annat sätt.

Grundade anledningar till att avvika från läkemedelssatser som motsvarar två veckors behandling kan vara semester, helger, att kunden ska resa bort, att ny medicinering inleds på försök och andra orsaker som kan jämföras med dessa. Enbart det att kunden själv framför en begäran är i regel inte en tillräcklig orsak för att avvika från läkemedelssatser för två veckor, såvida inte orsaken till begäran är långt avstånd mellan bostadsorten och apoteket eller någon annan motsvarande grundad anledning. Den grundade anledningen meddelas FPA i fältet för tilläggsuppgifter på receptet.

Exempel. Om dosdispenserade läkemedel för 14 dagar lämnas ut till kunden tas en avvikande läkemedelsspecifik självrisk ut av kunden för 2 veckor, dvs. för varje påbörjad behandlingsvecka.
Exempel. Om dosdispenserade läkemedel lämnas ut till kunden undantagsvis för 8 dagar tas en avvikande läkemedelsspecifik självrisk ut av kunden för 2 veckor, dvs. för varje påbörjad behandlingsvecka.

I samband med dosdispensering tillämpar man dessutom nedanstående tillvägagångssätt för att minska de läkemedelskostnader som ska ersättas. Apoteket ska se till att också kunden är medveten om dessa principer:

 • Kundens medicinering anpassas efter det läkemedelssortiment som omfattas av dosdispensering.
 • Läkemedlen prissätts enligt enhetspriserna och den läkemedelsmängd som expedierats till kunden.
 • Läkemedlen prissätts enligt den prisförteckning som gäller det datum då läkemedlen expedieras. Som expedieringsdatum betraktas den dag då apoteket lämnar ut läkemedlen. Också kundens direktersättningsuppgifter (t.ex. kundens gällande ersättningsrättigsrätter) ska överensstämma med det datum då läkemedlen expedieras.
 • I fråga om utbytbara läkemedel används det billigaste preparatet eller ett motsvarande preparat vars pris avviker litet från det billigaste preparatets pris.
 • Dosdispenseringen ska i varje enskilt fall inledas kontrollerat för att medicineringssäkerheten inte ska äventyras, för att undvika onödiga läkemedelskostnader och för att minimera läkemedelssvinnet. Övergången till dosdispensering ska ordnas så att de läkemedel som vårdstället dispenserat manuellt har använts nästan slut. I regel kan en dosdispenserad läkemedelssats beställas när kunden har kvar läkemedel för högst 14 dagar i förpackningen.

Ersättning betalas endast för läkemedel som lämnats ut.

Expeditionsavgiften per expedierad sats av ett dosdispenserat läkemedel

I statsrådets förordning om läkemedelstaxa finns bestämmelser om expeditionsavgiften per expedierad sats av dosdispenserade läkemedel. Expeditionsavgiften för ett dosdispenserat läkemedel (0,18 euro utan mervärdesskatt) motsvarar en tolftedel av expeditionsavgiften för en 3 månaders läkemedelssats (2,17 euro utan mervärdesska).

Villkor för ersättning för dosdispenseringsarvode

Med stöd av sjukförsäkringslagen (1224/2004) kan ersättning under vissa förutsättningar betalas för det arvode som apoteken tar ut för dosdispensering av läkemedel.

SFL 5 kap. 10 §

En försäkrad som fyllt 75 år har rätt till ersättning för det arvode som tas ut för dosdispen-sering, om

 1. han eller hon när dosdispenseringen inleds har minst sex läkemedel som ska ersättas enligt sjukförsäkringslagen och som lämpar sig för dosdispensering,
 2. den försäkrades medicinering har kontrollerats i syfte att eliminera onödig medicinering, dubbel medicinering och medicinering med oönskade interaktioner,
 3.  en övergång till dosdispensering vid långvarig läkemedelsbehandling är medicinskt motiverad.

Grunden för övergång till dosdispensering påvisas genom en anteckning som läkaren gör på receptet.

Apoteket kan dra av ersättningen på dosdispenseringsarvodet om apoteket har försäkrat sig om att villkoren för ersättning är uppfyllda.

Ålder och antal läkemedel

Ersättning för arvodet för dosdispensering kan betalas till en person som fyllt 75 år. Vidare förutsätts att personen när dosdispenseringen inleds* använder minst sex sådana läkemedel som är ersättningsgilla enligt sjukförsäkringslagen och som lämpar sig för dosdispensering.

* Med inledande av dosdispensering avses den tidpunkt då läkaren tar ett beslut om att kunden ska omfattas av dosdispensering. Efter beslutet görs en bedömning av behovet av medicinering och medicineringens ändamålsenlighet.  Utifrån denna bedömning eller en senare bedömning kan färre än sex sådana ersättningsgilla läkemedel som lämpar sig för dosdispensering fortfarande ingå i medicineringen. Detta fråntar dock inte kunden rätten till ersättning för dosdispenseringsarvodet.

Motivering av läkare

En förutsättning för att dosdispenseringsarvodet ska ersättas är att läkaren har gått igenom patientens medicinering och att eventuell onödig och överlappande medicinering och medicinering med oönskade interaktioner har strukits. Läkaren ska dessutom bedöma om patientens läkemedelsbehandling är tillräckligt stabil och om en övergång till dosdispensering vid långvarig läkemedelsbehandling är medicinskt motiverad.

Läkaren påvisar grunden för övergång till dosdispensering genom en anteckning om detta på kundens recept.

Läkemedelsdispensering som ordnas av kommunen

Om en kommun upphandlar dosdispenseringen av läkemedel som köpta tjänster, ska den i sin helhet svara för kostnaderna för dosdispenseringsarvodet. FPA betalar inte ersättning för dosdispenseringsarvodet till personer som omfattas av läkemedelsdispensering som ordnas av kommunen, om läkemedelsdispenseringen ingår i den klientavgift som kunden betalar till kommunen. Ersättning för dosdispenseringsarvodet kan inte heller betalas till en kommun eller samkommun.

Om apoteket känner till att kunden omfattas av den kommunala dosdispenseringen får apoteket inte dra av direktersättningen från dosdispenseringsarvodet, utan kunden ska uppmanas att vända sig till FPA i ärendet.

Ersättningsbeloppet för arvode för dosdispensering

SFL 5 kap. 10 §

Det arvode som uppbärs för dosdispenseringen ersätts den försäkrade med 40 procent. Om det arvode som tas ut för dosdispenseringen av läkemedel som motsvarar en veckas behandling är större än 3,15 euro, betalas ersättningen utifrån ett arvode på 3,15 euro.

Den andel som den försäkrade ska betala själv av arvodet för dosdispenseringen räknas inte som en del av initialsjälvrisken eller årssjälvrisken och andelen ger inte rätt till tilläggsersättning.

Redovisningsförfarandet

Vid redovisningen av ersättningar för dosdispenserade läkemedel och arvoden för dosdispensering följs de tillvägagångssätt som man kommit överens om för direktersättningsförfarandet.

1.10.2020 (SF-anvisningar för apotek punkt 9)

Mer information