Ersättning för läkar- och tandläkararvoden

Apoteket kan bevilja direktersättning för det arvode som en läkare eller tandläkare lagt till i receptet om läkemedelspreparatet är ersättningsgillt. Direktersättningen gäller arvoden i anslutning till elektroniska recept eller, om det uppstått störningar, arvoden som fastställts i samband med ett telefonrecept.

Kunden kan söka ersättning för läkar- eller tandläkararvodet på FPA om han eller hon inte har fått ersättning för det på apoteket. För ansökan ger apoteket kunden ett kvitto och en utredning över det arvode som apoteket tagit ut för en läkares räkning (en av FPA godkänd dataspecifikation av läkemedelsinköpen). Specifikationen är avgiftsfri för kunden.

Beräkning av ersättning

Ersättningen beräknas på det arvode som uppgetts av läkaren eller tandläkaren.

SFL 3 kap. 4 § 1 mom.
Läkar- och tandläkarkostnader för undersökning och behandling ersätts till ett belopp som motsvarar den ersättningstaxa som fastställts enligt 6 §. Om arvodet är större än den ersättningstaxa som fastställts som ersättningsgrund, betalas i ersättning det belopp som anges i ersättningstaxan. Om arvodet är mindre än den ersättningstaxa som fastställts som ersättningsgrund, betalas i ersättning beloppet av arvodet.

Arvodesgrund

Ett arvode betraktas som allmänläkararvode om läkaren inte separat meddelar de uppgifter som behövs vid tillämpningen av taxan.

Taxan för specialistarvode tillämpas när läkaren ordinerar läkemedel i egenskap av specialist. Läkaren ska meddela huruvida han eller hon ordinerar ett läkemedel i egenskap av specialist eller inte.

Tabeller

Ersättning för läkararvoden
Ersättning för tandläkararvoden

 

1.6.2020 (SF-anvisningar för apotek punkt 8)