Ersättningsvillkor enligt sjukförsäkringslagen

Vid ersättandet av läkemedelskostnader tillämpas sjukförsäkringslagens allmänna villkor för ersättning och principer om nödvändighet (SFL 2 kap. 1 § och 2 §) samt dess bestämmelser om ersättning för läkemedel (SFL 5 kap).

Villkoren för ersättning enligt sjukförsäkringslagen gäller alla personer som omfattas av direktersättningsförfarandet.

Ersättning enligt sjukförsäkringslagen kan betalas för nödvändiga kostnader för ersättningsgilla preparat som ordinerats för behandling av sjukdom.

Sammandrag av villkoren för avtalsenlig expediering

Apoteket kan på avtalsenligt sätt lämna ut läkemedel till kunden på följande villkor:

  • Apoteket ska i samband med varje läkemedelsköp kontrollera kundens rätt till direktersättning i FPA:s e-tjänst för förfrågan om direktersättningsuppgifter.
  • Det är fråga om ett kontantköp eller ett sådant kontoköp som omfattas av avtalet.

För specialersättningsgilla och begränsat ersättningsgilla läkemedel och för ersättningsgilla kliniska näringspreparat gäller ytterligare följande villkor:

  • Läkemedlet är enligt läkemedelsprisnämndens beslut specialersättningsgillt vid behandlingen av den sjukdom som kunden lider av eller så har kunden beviljats rätt till ersättning för ett begränsat ersättningsgillt läkemedel.
Apoteket kan hos den försäkrade uppbära läkar- eller tandläkararvode till självriskpris endast om arvodet hänför sig till ordination av ett ersättningsgillt preparat.
Om det är oklart huruvida ersättningsvillkoren uppfylls ska kunden betala hela priset för läkemedlet till apoteket och hänvisas till FPA för att söka ersättning. Personer som är medlemmar i en arbetsplatskassa ska söka ersättning hos sin kassa.

 

 1.8.2018 (SF-anvisningar för apotek punkter 5 och 10)