Snabbguide om stöd för boende

Om du är låginkomsttagare och dina inkomster inte räcker till för boendeutgifterna kan du ha rätt till bostadsbidrag. Vilket slag av bostadsbidrag du kan få beror på din livssituation. Snabbguiden ger information om hur man ansöker om bidrag.

Olika former av bostadsbidrag

 

Olika former av bostadsbidrag

FPA stöder boendet på olika sätt. Du kan få allmänt bostadsbidrag, bostadsbidrag för pensionstagare, bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet eller bostadstillägg för studerande. Kontrollera vilken form av stöd för boende som är rätt för dig.

Läs mer

Allmänt bostadsbidrag

 

Vem hör till ditt hushåll?

FPA betalar bostadsbidraget för hela hushållet gemensamt. I allmänhet hör alla som bor i samma bostad till samma hushåll. Detta innebär att allas inkomster inverkar på bostadsbidragets belopp. De inkomster som barn under 18 år har inverkar endast om de ansöker om bidraget ensamma eller tillsammans med sin make, maka eller sambo.

Läs mer
 

Bruttoinkomsterna inverkar på bidraget

Hushållets bruttoinkomster inverkar på bostadsbidragets belopp. Med bruttoinkomster avses inkomsterna obeskattade. Inkomsterna beaktas antingen som fortlöpande inkomst eller som genomsnittlig inkomst. På löne- och företagarinkomster görs ett förvärvsinkomstavdrag på 300 euro. Det innebär att man vid beräkningen av bostadsbidragets belopp beaktar en mindre inkomst än den faktiska inkomsten.

Läs mer
 

Hurdan bostad har du?

Bostadsbidrag kan betalas för boendeutgifterna för en stadigvarande hyresbostad, bostadsrättsbostad, delägarbostad eller ägarbostad i Finland.

FPA ersätter 80 procent av de godtagbara boendeutgifterna. De godtagbara boendeutgifterna beror på hur du bor.

Läs mer
 

Uppskatta beloppet med hjälp av räknaren

Med räknaren kan du ta reda på om du har rätt till bostadsbidrag och uppskatta beloppet av bidraget.

Till räknaren
 

Sök bostadsbidrag

Du kan behändigt söka bidraget via e-tjänsten. Bostadsbidrag kan beviljas retroaktivt endast för månaden före den månad då ansökan lämnades in.

Kom ihåg att foga nödvändiga bilagor till ansökan. Då går handläggningen av ansökan snabbare.

Ansök nu Läs mer
 

FPA skickar ett beslut

Ansökan om bostadsbidrag handläggs i genomsnitt inom 3 veckor. Om bostadsbidrag ska betalas också retroaktivt, betalas de retroaktiva bidragsposterna genast. Bidraget betalas in på ditt konto eller på hyresvärdens konto.

Läs mer
 

Meddela förändringar omedelbart

Förändringar i inkomsterna eller livssituationen kan inverka på bostadsbidragets belopp. Kom ihåg att meddela förändringar till FPA.

Läs mer
 

Årsjustering

Bostadsbidraget justeras minst en gång per år. FPA skickar ett brev till dig om årsjusteringen av bostadsbidraget. Du kan ansöka om årsjustering antingen via e-tjänsten eller med en blankett. Om du inte ansöker om årsjustering i tid, dras bostadsbidraget in.

Läs mer

Bostadsbidrag för pensionstagare

 

Bostadsbidrag för pensionstagare

Om du är pensionär och du har små inkomster kan du vara berättigad till bostadsbidrag för pensionstagare eller till allmänt bostadsbidrag.

Ansök nu Läs mer

Bostadsbidrag för studerande

 

Bostadsbidrag för studerande

Studerande får allmänt bostadsbidrag på samma villkor som alla andra. För att få bostadsbidrag krävs det alltså inte att man studerar, men studiepenningen beaktas som inkomst.

Dem som studerar utomlands och dem som till exempel bor och studerar på en folkhögskola kan få studiestödets bostadstillägg.

 

Inverkar rumskompisarnas inkomster på mitt bostadsbidrag?

Om du hyr en bostad tillsammans med en annan person och ni har ett gemensamt hyresavtal, är också bostadsbidraget gemensamt. Då inverkar bådas inkomster på bostadsbidragets belopp.

De som bor tillsammans med sina kompisar ska vara beredda på att reda ut boendearrangemanget. I allmänhet anser FPA att två personer som bor i samma bostad har ett samboförhållande, och sambor hör alltid till samma hushåll oberoende av hyresavtalet.

Läs mer

Bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet

 

Bostadsunderstöd för värnpliktiga

Om du ansöker om bostadsunderstöd när du träder i tjänst kan det beviljas endast om du har bott självständigt cirka 3 månader före tjänstgöringen.

Läs mer