Söka planerad vård utomlands

Det är fråga om planerad vård när du reser från ditt bosättningsland till ett annat land för att få vård. Om du får vård utomlands vid akut insjuknande eller i samband med en olycka, är det inte fråga om planerad vård.

Att söka planerad vård på eget initiativ utan förhandstillstånd

Du kan söka planerad vård utan förhandstillstånd i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz. Du måste själv ta reda på ett lämpligt vårdställe och utreda dina möjligheter att få vård där.

Du betalar först alla vårdkostnader själv. Du kan söka ersättning för kostnaderna hos FPA med blanketten Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands SV 128r (pdf). Kom ihåg att söka ersättning inom 6 månader från det att du betalat för vården.

Du har rätt till sjukvårdsersättningar för läkar- och tandläkararvoden om du är sjukförsäkrad i Finland eller om du har hemkommun i Finland. Du kan också ha rätt till ersättning ifall du inte är sjukförsäkrad i Finland men Finland ansvarar för dina sjukvårdskostnader. Du kan vidare få ersättning för kostnaderna för undersökningar och behandling som en läkare eller tandläkare ordinerat samt för läkemedelskostnader. Ett villkor för ersättning är att den vård som getts hör till hälso- och sjukvårdens tjänsteutbud i Finland och att den kan ersättas enligt sjukförsäkringslagen.

Du har också rätt till ersättning för resekostnader och läkemedelskostnader. Resan ersätts som om den hade gjorts till närmaste vårdställe i Finland, där du kunde ha fått den nödvändiga undersökningen eller behandlingen. För läkemedel som köpts utomlands får du samma ersättning som för läkemedel som köpts i Finland.

Om du har sökt vård i Storbritannien eller i Nordirland utan förhandstillstånd, kan du inte få ersättning från FPA.

Exempel

Antti, som bor i Salo, har rest till Paris för specialiserad sjukvård. Antti får ersättning för resekostnaderna enligt kostnaderna för en resa till Åbo universitetssjukhus. Om Antti hade rest till Paris för primärhälsovård, skulle resekostnaderna ersättas enligt kostnaderna för en resa till hälsovårdscentralen i Salo.

Sjukvårdsersättningar betalas endast för vård som getts i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz. Om du har sökt vård i något annat land kan du inte få ersättning från FPA.

Att söka planerad vård utomlands med förhandstillstånd

Du kan också beviljas förhandstillstånd att söka planerad vård i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller i Nordirland. Om du har ett förhandstillstånd betalar du endast en klientavgift för vården. Du måste själv ta reda på ett lämpligt vårdställe och utreda dina möjligheter att få vård där. Du ska dessutom ta reda på om det är möjligt att använda förhandstillstånd på vårdstället i fråga.

Sök förhandstillstånd från FPA med blanketten Tillstånd att få vård utanför bosättningslandet SV 129r (pdf). Bifoga en medicinsk utredning om din sjukdom eller behandlingen (t.ex. patientjournal eller läkarutlåtande). Ansök om förhandstillstånd i god tid innan du söker planerad vård. FPA behöver tid för att kunna avgöra ansökan eftersom FPA begär ett utlåtande om din situation av den offentliga hälso- och sjukvården.

Den offentliga hälso- och sjukvården ska förorda beviljande av tillstånd om alla villkoren nedan uppfylls:

  • Behandlingen är befogad i ditt fall.
  • Den vård som du ansökt om ingår i de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna i Finland.
  • I Finland kan vård inte ordnas för dig enligt tidsfristerna för vårdgarantin.

FPA avgör ansökan utifrån utlåtandet. Om den offentliga hälso- och sjukvården förordar beviljande av tillstånd, beviljar FPA dig ett förhandstillstånd (blankett S2) som du ska ta med dig till vårdgivaren.

Exempel

Ingrid, som bor i Vasa, vill resa till Sverige för att få vård. Hon ansöker om förhandstillstånd från FPA. FPA ber Vasa centralsjukhus om ett utlåtande om huruvida villkoren för att bevilja tillstånd uppfylls i Ingrids fall. Vasa centralsjukhus ger ett utlåtande där det förordar beviljande av tillstånd till Ingrid. Utifrån utlåtandet beviljar FPA Ingrid ett förhandstillstånd.

Om du trots förhandstillstånd blir tvungen att själv betala alla vårdkostnader, kan du söka ersättning hos FPA med blanketten Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands SV 128r (pdf).

Du kan i efterhand få ersättning för läkemedels-, rese- och vistelsekostnader i samband med vård med förhandstillstånd. Om hälso- och sjukvården har ansett att en följeslagare är nödvändig, kan ersättning betalas också för följeslagarens kostnader. Sök ersättning hos FPA med blanketten Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands SV 128r (pdf).

Du kan ansöka om tillstånd också i efterhand om du själv har betalat alla kostnaderna för vården. Tillstånd ska beviljas i efterhand om tillstånd hade beviljats innan vården gavs. Sök tillstånd och ersättningar inom 6 månader från det att vården betalades.

Läs mer