Sökande av ändring i sjukförsäkringsärenden

Om en ersättningsmottagare (kund, försäkringsbolag) är missnöjd med ett ersättningsbeslut från FPA eller en arbetsplatskassa, kan mottagaren överklaga detta hos besvärsnämnden för social trygghet.

Om en kund själv ansöker om ersättning för sjukvårdskostnader sänder FPA eller arbetsplatskassan i fråga alltid ett beslut om avgörandet till kunden.

Eventuella besvär ska lämnas in till FPA eller arbetsplatskassan inom 30 dagar från det att den försäkrade har fått del av beslutet.

Vid direktersättningsförfarande får kunden ett skriftligt beslut om ansökan avslås helt eller delvis. Beslutet skickas också till serviceproducenten för kännedom. Beslut om positiva avgöranden ges endast kunder som ber om det. Begäran om beslut ska framföras inom 6 månader från det att tjänsten erhölls. Den som är missnöjd med ett beslut kan överklaga detta hos Besvärsnämnden för social trygghet inom 30 dagar från att beslutet har delfåtts.

Den som är missnöjd med ett beslut som har fattats av Besvärsnämnden för social trygghet kan överklaga detta hos Försäkringsdomstolen.