Statistikbeskrivning: FPA:s befolkningsstatistik

Producent: Folkpensionsanstalten (FPA)

Ingångssida: FPA:s befolkningsstatistik

FPA:s befolkningsuppgifter beskriver den stadigvarande bosatta befolkningen i Finland vid årets slut. FPA:s befolkningsuppgifter används som hjälpinformation när det gäller statistik som produceras utifrån FPA:s förmånssystem, t.ex. vid uträkning av förmånstagarnas befolkningsandelar.

Datainnehåll

Befolkningen omfattar de finska medborgare och utlänningar som var stadigvarande bosatta i Finland vid årets slut, även de som tillfälligt vistades utomlands.

Klassificeringar

I statistiken klassificeras befolkningen enligt ålder, kön, boendekommun och allmänna kommunbaserade regionala indelningar (såsom t.ex. landskap och sjukvårdsdistrikt).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Befolkningsuppgifterna bygger på FPA:s individbaserade databas, och uppgifter om förändringar beträffande befolkningen fås från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Uppdateringsfrekvens

Statistiken utges årligen. Statistikföringstidpunkten för befolkningsstatistiken är årets sista dag.

Färdigställs eller offentliggörs

Då FPA:s befolkningsuppgifter används som hjälpinformation uppdateras de med data från Befolkningsuppgifterna bygger på FPA:s individbaserade databas, och uppgifter om förändringar beträffande befolkningen fås från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata oftare än en gång per år, t.ex. i slutet av varje månad.

Tidsserie

Begreppet befolkning som FPA använder i sin statistik har från och med 2004 begreppsmässigt motsvarat Statistikcentralens begrepp ”den i landet bosatta befolkningen”.

Nyckelord

Statistik (data), befolkning, befolkningsstatistik.