Statistikbeskrivning: Statistik över recept och ersatta läkemedel

Producent: Folkpensionsanstalten (FPA)

Ingångssida:  Statistik över recept och ersatta läkemedel

Statistiken över läkemedelskostnader och läkemedelsersättningar innehåller uppgifter om ersättningar för receptbelagda läkemedel som statistikförts enligt tidpunkten för inköpet. Samtliga personer som är stadigvarande bosatta i Finland omfattas av sjukförsäkringen. I princip kan var och en av dem beviljas ersättning för kostnader för ersättningsgilla läkemedel som en läkare eller tandläkare ordinerat. Sjukförsäkringen ersätter endast läkemedelsbehandling som ges inom öppenvården; läkemedel som används vid offentliga sjukhus ersätts inte.

Datainnehåll

Recept, läkemedelsinköp, läkemedelskostnad och läkemedelsersättning samt  mottagare av ersättning för läkemedelsinköp.

Klassificeringar

ATC-klassificering av läkemedel (Klassificering av läkemedel och definierade dygnsdoser, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea), ersättningskategorierna, sjukdom som berättigar till specialersättning eller begränsad rätt till ersättning, läkarens specialitet (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira), allmänna regionklassificeringar och allmänna demografiska klassificeringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken över recept och ersatta läkemedel bygger på uppgifter om ersättningsbeslut och utbetalningar av läkemedelsersättningar samt på uppgifter om de läkemedelsinköp där apoteket dragit av sjukförsäkringsersättningen när läkemedlet inhandlades (receptdatabas).

Uppdateringsfrekvens

Statistiken uppdateras kvartalsvis och årligen med uppgifterna om ersättning för läkemedel som inhandlats under dessa tidsperioder.

Färdigställs eller offentliggörs

Årsstatistiken är i sin helhet klar före utgången av mars året efter statistikåret. Statistiken publiceras i statistikdatabasen Kelasto. Publiceringstidpunkterna för FPA:s statistikpublikationer framgår av publiceringskalendern.

Tidsserie

Statistik över recept och ersatta läkemedel finns att tillgå sedan 1995. Om man gör jämförelser över tid ska man beakta lagändringar som trätt i kraft under åren och som inverkat på erhållandet av ersättningen och på dess storlek.

Nyckelord

Statistik (data), läkemedel, mediciner, läkemedelsersättningar, läkemedelsförskrivningar, läkemedelsordinationer, läkemedelskostnader.

Mer information