Studielånskompensation

Om du lyfter studielån för dina högskolestudier som leder till examen och avlägger din examen inom tidsfristen kan du få studielånskompensation. Det innebär att FPA betalar en del av ditt studielån. Studielånskompensationen gäller endast för högskolestuderande som 1.8.2014 eller senare inlett sina första högskolestudier som leder till examen.

Med hjälp av vårt beräkningsprogram kan du uppskatta om du kan få studielånskompensation, inom vilken tid du måste avlägga din högskoleexamen och hur stort belopp du kan få.

Vem kan få studielånskompensation?

Du kan få studielånskompensation om

 • du har inlett dina första examensstudier vid en högskola 1.8.2014 eller senare, dvs. du är närvaroanmäld första gången läsåret 2014–2015 eller senare
 • du avlägger examen inom tidsfristen och
 • du har mer än 2 500 euro i statsgaranterat studielån.

Examina som berättigar till studielånskompensation är

 • lägre eller högre högskoleexamen vid universitet
 • yrkeshögskoleexamen vid yrkeshögskola.

Du kan få studielånskompensation bara för din första högskoleexamen som du avlägger i Finland eller utomlands. Om du avlägger lägre högskoleexamen vid universitet avgör du själv ifall du ansöker om studielånskompensation eller om du utnyttjar kompensationen först när du avlägger högre högskoleexamen vid universitet.

Du kan få studielånskompensation på grundval av en högre yrkeshögskoleexamen som avläggs vid en yrkeshögskola, men endast om det är den första högskoleexamen som du avlägger.

Oftast får du beslutet om studielånskompensation automatiskt efter att du avlagt din examen.

 • Om du vill ha studielånskompensation på basis av en lägre högskoleexamen vid universitet måste du ansöka om det separat inom två år från att du avlagt examen.
 • Om du avlagt en högskoleexamen utomlands ska du meddela FPA om det inom två år från att du avlagt examen.

Avlägg examen inom tidsfristen

Du kan få studielånskompensation bara om du avlägger din examen inom tidsfristen. Hur lång tidsfristen är beror på vilken examen du ska avlägga.

FPA räknar att din studietid inleds vid början av den termin då du fått din första studierätt för examensstudier vid vilken högskola som helst. Studierna antas börja

 • 1.1 alltid då din första studierätt är för en utbildning som börjar på vårterminen (1.1–31.7)
 • 1.8 alltid då din första studierätt är för en utbildning som börjar på höstterminen (1.8–31.12)

Studietiden avslutas sista dagen av den termin under vilken du avlägger din examen. Studierna antas vara avslutade

 • 31.7 alltid då du avlägger examen under vårterminen (1.1–31.7)
 • 31.12 alltid då du avlägger examen under höstterminen (1.8–31.12)

Också de terminer då du varit frånvaroanmäld eller då du avbrutit dina studier räknas med i din studietid.

Om du har tagit emot din studieplats före 1.8.2014 men närvaroanmält dig för första gången 1.8.2014 eller senare börjar din studietid 1.8.2014.

Lägre och högre högskoleexamen eller endast högre högskoleexamen: tidsfristen = den målsatta tiden för avläggande av examina + högst ett läsår
Examens omfattning Tidsfrist
300 studiepoäng 6 läsår
330 studiepoäng 6,5 läsår
360 studiepoäng 7 läsår

Om du avlägger bara högre högskoleexamen beror den utsatta tiden på den sammanlagda omfattningen av lägre och högre högskoleexamen.

Exempel: enbart högre högskoleexamen

Den studerande avlägger en högre högskoleexamen som omfattar 120 studiepoäng. Tidsfristen för studielånskompensation fås genom att lägga till omfattningen av den lägre högskoleexamen (180 studiepoäng). Examens omfattning är sammanlagt 120 + 180 = 300 studiepoäng. Tidsfristen är alltså 6 läsår. Tidsfristen börjar räknas från början av den termin då den studerande tagit emot sin första studieplats vid vilken högskola som helst.

Yrkeshögskoleexamen eller lägre högskoleexamen:tidsfristen = den målsatta tiden för avläggande av examen + högst en termin (= 0,5 läsår)
Examens omfattning Tidsfrist
180 studiepoäng 3,5 läsår
210 studiepoäng 4 läsår
240 studiepoäng 4,5 läsår
270 studiepoäng 5 läsår

Exempel: frånvarande läsåret 2014–2015

En studerande tar emot en studieplats vid en yrkeshögskola hösten 2014. Hon frånvaroanmäler sig läsåret 2014–2015. Hon avlägger 20.12.2018 en yrkeshögskoleexamen som omfattar 210 studiepoäng. Den studietid som beaktas för studielånskompensationen är 1.8.2014–31.12.2018, det vill säga 4,5 läsår. Den studerande får inte någon studielånskompensation. Läsåret 2014–2015 då den studerande var frånvarande räknas också som studietid för examen.

Exempel: frånvarande läsåret 2013–2014

En studerande tar emot en studieplats vid en yrkeshögskola hösten 2013. Han frånvaroanmäler sig läsåret 2013–2014. Den studerande närvaroanmäler sig för första gången 1.8.2014. Han avlägger 20.12.2017 en yrkeshögskoleexamen som omfattar 210 studiepoäng. Den studietid som beaktas för studielånskompensationen är 1.8.2014–31.12.2017, det vill säga 3,5 läsår. Den studerande får studielånskompensation. Läsåret 2013–2014 då den studerande var frånvaroanmäld räknas inte som studietid för examen eftersom studietiden börjar räknas tidigast från och med 1.8.2014.

Tidsfristen kan förlängas

Du kan få studielånskompensation även om du inte avlagt din examen inom tidsfristen, ifall det finns ett godtagbart skäl för att studierna dragit ut på tiden. Godtagbara skäl är

Den tid som du gör militärtjänst eller har en förmån måste utan avbrott vara minst 30 dagar för att berättiga till förlängning av tidsfristen för studielånskompensation.

Exempel 1

En studerande avlägger en yrkeshögskoleexamen som omfattar 240 studiepoäng. Hon kan få studielånskompensation om hon avlägger sin examen på 4,5 läsår. Om hon tog emot studieplatsen hösten 2014 kan orsaker som förlänger tidsfristen beaktas endast under tiden 1.8.2014–31.12.2018.

Exempel 2

En studerande avlägger en universitetsexamen som omfattar 300 studiepoäng. Han kan få studielånskompensation om han avlägger sin examen på 6 läsår. Om han tog emot studieplatsen hösten 2014 kan orsaker som förlänger tidsfristen beaktas endast under tiden 1.8.2014–31.7.2020.

Den studerande gör militärtjänst under hösten 2014 och våren 2015, så tidsfristen för studielånskompensation kan förlängas med ett (1) läsår. Examen måste avläggas senast 31.7.2021.

Den studerande insjuknar under våren 2021 och får sjukdagpenning i minst 30 dagar. Tidsfristen kan förlängas med 0,5 läsår. Han kan få studielånskompensation om han avlägger sin examen senast 31.12.2021.

Om du gör militärtjänst eller har en förmån i minst 30 dagar under en termin förlängs din tidsfrist med 0,5 läsår. Terminerna är 1.1–31.7 och 1.8–31.12. Om du under samma termin har flera perioder av militärtjänst eller en förmån kan din tidsfrist ändå bara förlängas med 0,5 läsår.

Om militärtjänsten eller förmånen varar minst 30 dagar men inte 30 dagar under en och samma termin kan tidsfristen ändå förlängas med 0,5 läsår.

När det gäller vård av barn kan den tid man har på sig att avlägga examen dock förlängas utan begränsningar, men endast för den tid för vilken du fått moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning. På grund av andra orsaker kan tidsfristen förlängas med sammanlagt högst 2 läsår.

Om din studietid varit för lång skickar FPA dig ett nekande beslutsförslag om studielånskompensation. Om du har en godtagbar orsak till den långsammare studietakten kan du be FPA behandla ditt ärende på nytt.  Det står i beslutsförslaget när du senast måste be om en ny behandling.

Begär ny behandling också när tiden för att avlägga examen vid en utländsk högskola har varit högst 3 månader för lång och orsaken har varit

 • att erhållandet av examensbetyget har fördröjts av en orsak som inte beror på dig eller
 • att den utländska högskolan tillämpar start- och sluttidpunkter för terminerna som avviker från de som tillämpas i Finland.

Redogör för den faktiska studietiden, orsaken till att erhållandet av examensbetyget fördröjts och terminernas start- och slutdatum. Gör det i din begäran om ny behandling eller i ansökan om studielånskompensation (OT 30r).

Fördröjdes din utexaminering på grund av coronavirusepidemin?

Om du avlade högskoleexamen under höstterminen 2020 (1.8 – 31.12.2020) och studierna fördröjdes på grund av coronavirusepidemin kan den maximala studietid som berättigar till studielånskompensation förlängas med 0,5 läsår. Tidsfristen kan förlängas om du under höstterminen 2020 avlade en examen utifrån vilken rätten till studielånskompensation avgörs.

Om du inte slutförde studierna inom den tidsfrist som berättigar till studielånskompensation får du ett negativt beslutsförslag. Gör en begäran om ny behandling om studierna fördröjdes på grund av coronavirusepidemin. Ange i begäran om ny behandling vilka studier som krävs för examen som du inte avlade vårterminen 2020 (1.1 – 31.7.2020) på grund av coronavirusepidemin. Ange i begäran om ny behandling

 • vilka obligatoriska studier du inte avlade och
 • på vilket sätt coronavirusepidemin inverkade så att du inte kunde avlägga dessa studier.

Som begäran om ny behandling räcker det med en fritt formulerad utredning om din situation. Du behöver inte bifoga några intyg till din begäran. Orsakerna till att studierna fördröjts kan till exempel ha att göra med studiearrangemangen eller din eller en familjemedlems hälsa eller livssituation.

Om du vill få studielånskompensation utifrån en lägre högskoleexamen som du avlagt höstterminen 2020 vid ett universitet, får du inte automatiskt ett beslut utan du måste ansöka om kompensationen. Ansök om kompensationen inom 2 år från att ha slutfört examen. Ange då i din ansökan om studielånskompensation (OT 30r) att dina studier fördröjdes på grund av coronavirusepidemin.

Sköt du fram studiestarten på grund av coronavirusepidemin?

En fördröjning av studierna på grund av coronavirusepidemin kan också beaktas då den studerande skjutit fram inledandet av sina högskolestudier som en följd av coronavirusepidemin. De här gäller dig som fått din första studierätt för examensstudier höstterminen 2020 eller för utbildning som börjar våren 2021, om du inleder dina studier senare på grund av coronavirusepidemin.

FPA anser att dina studier börjar enligt följande:

 • Om du studerar vid en högskola i Finland och du på grund av coronavirusepidemin frånvaroanmält dig under tidigare terminer, börjar dina studier den första terminen då du är närvaroanmäld.
 • Om du studerar vid en utländsk högskola och du sköt fram din studiestart på grund av coronavirusepidemin, börjar dina studier från början av den termin under vilken du de facto inledde studierna.

Om du inte slutför studierna inom den tidsfrist som berättigar till studielånskompensation får du ett negativt beslutsförslag. Gör en begäran om ny behandling ifall du sköt upp studiestarten på grund av coronavirusepidemin. Ange i begäran om ny behandling utifrån vilken myndighetsanvisning eller vilket annat vägande skäl i samband med coronavirusepidemin du frånvaroanmälde dig. Om du studerade vid en utländsk högskola ska du i din begäran om ny behandling också ange när din studierätt började och när du i verkligheten inledde dina studier.

Om du vill få studielånskompensation utifrån en lägre högskoleexamen vid ett universitet, får du inte automatiskt ett beslut utan du måste ansöka om kompensationen. Ansök om kompensationen inom 2 år från att ha slutfört examen. Ange då i din ansökan om studielånskompensation (OT 30r) att du inledde dina studier senare på grund av coronavirusepidemin.

Läs mer