Utgifter för umgänge med barn inom det grundläggande utkomststödet

I fråga om ett barn som är under 18 år kan rätten att träffa föräldrarna tryggas genom att man beviljar grundläggande utkomststöd för detta ändamål. En förälder som bor i ett annat hushåll kan beviljas matpenning för barnet för de dagar då han eller hon träffar sitt barn samt stöd för resekostnader.

För att FPA ska kunna bevilja stöd för utgifter för umgänge med barn behövs alltid ett avtal som fastställts av ett kommunalt organ eller ett domstolsbeslut om umgängesrätten.

Om barnet bor halva tiden hos den ena föräldern och halva tiden hos den andra föräldern eller en annan vårdnadshavare, fördelas barnets grunddel till hälften och inget separat stöd beviljas för utgifter för umgänge med barnet. Barnets grunddel kan delas mellan föräldrarna utan något fastställt avtal om umgängesrätt eller domstolsbeslut. Om barnet bor växelvist hos en annan vårdnadshavare (som inte är barnets förälder) behövs ett fastställt avtal om umgängesrätten eller ett domstolsbeslut för att barnets grunddel ska kunna delas.

Barnets matpenning till umgängesföräldern

En umgängesförälder som har grundläggande utkomststöd kan få matpenning för barnet för de dagar då han eller hon träffar sitt barn.

Umgängesföräldern får i regel matpenning för de dagar då han eller hon träffar barnet i enlighet med avtalet om umgängesrätt.

De dagar då umgängesföräldern träffar sitt barn beaktas separat för varje enskilt barn för varje påbörjat dygn. Grunddelens belopp är olika stor beroende på barnets ålder och av grunddelen beaktas andelen för utgifterna för kost. Andelen är 49 % av grunddelen. Utgifterna för kost för ett dygn beräknas enligt följande: utgifterna för kost för en månad dividerat med 30.

Exempel

Maria får grundläggande utkomststöd från FPA. Hon har sin 6-åriga son hos sig två veckoslut i månaden, från fredag till måndag morgon. Maria ansöker om stöd för umgängeskostnaderna för de dagar då hon träffar sitt barn.

Grunddelen för ett barn under 10 år är 335,77 euro/mån. För barnet betalas matpenning till Maria för åtta dagar, dvs. sammanlagt 43,87 euro (335,77 x 0,49/30 x 8).

Beloppen har justerats så att de motsvarar indexhöjningen 1.8.2022.

Resekostnader

Resekostnader som hänför sig till umgänget med barnet kan beaktas som utgifter för den förälder som bor i ett annat hushåll om umgänget grundar sig på ett avtal som ett kommunalt organ har fastställt eller på ett domstolsbeslut. De resekostnader som orsakas av umgänget med barnet beaktas enligt det förmånligaste färdsättet. Ersättning betalas i regel inte för resekostnader utomlands. Det är också möjligt att beakta en följeslagares resekostnader om barnet är under 7 år eller om barnet inte kan resa utan följeslagare t.ex. på grund av sitt hälsotillstånd eller av något annat särskilt skäl.

Verifikat ska alltid företes för resekostnaderna (t.ex. tågbiljett). Du kan på förhand ansöka om en betalningsförbindelse för resor som hänför sig till umgänget med barnet. Ange i punkten Övriga upplysningar i din ansökan att du behöver en betalningsförbindelse.

Läs mer