Snabbguide för värnpliktiga

Personer som fullgör bevärings- eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor och deras familjemedlemmar kan ha rätt till militärunderstöd från FPA. I minneslistan nedan finns viktiga FPA-ärenden i kronologisk ordning.

Innan tjänstgöringen börjar

 

Militärunderstöd

Till värnpliktiga kan FPA betala bostadsunderstöd och studielånsräntor i form av militärunderstöd.

Till anhöriga kan FPA betala grundunderstöd, bostadsunderstöd, särskilt understöd och underhållsbidrag.

Till civiltjänstgörare kan FPA betala militärunderstöd under utbildningsperioden.

 

Sök militärunderstöd

I samband med militärunderstödet tillämpas ingen retroaktiv ansökningstid. Du kan lämna in ansökan om militärunderstöd redan en månad innan du börjar din tjänstgöring.

Den som ska få militärunderstödet måste själv ansöka om det. En anhörig till en värnpliktig kan inte ansöka om understöd för honom eller henne och den som är värnpliktig kan inte ansöka om understöd för den anhöriga.

Om den värnpliktige har en anhörig som är berättigad till militärunderstöd kan den värnpliktige själv inte beviljas bostadsunderstöd i samband med militärunderstöd.

Ansök nu Läs mer
 

Inkomsterna inverkar på understödets belopp

Militärunderstödet påverkas av den värnpliktiges och hans eller hennes anhörigas nettoinkomster, dvs. inkomsterna efter avdrag av skatt. Den värnpliktiges löne- och företagarinkomster har emellertid ett skyddat belopp på 300 euro. Det skyddade beloppet är det nettobelopp som en värnpliktig kan tjäna per månad utan att det påverkar militärunderstödets belopp.

Läs mer
 

Bostadsunderstöd för värnpliktiga

Om du ansöker om bostadsunderstöd när du träder i tjänst kan du beviljas understöd om du har bott självständigt minst 3 månader före tjänstgöringen.

 

Utbetalningen av studiestöd upphör

Utbetalningen av studiestöd upphör när tjänstgöringen börjar. FPA drar inte automatiskt in studiestödet utan du måste be att studiestödet ska dras in genom att skicka ett meddelande om förändring av studiestödet.

 

Det allmänna bostadsbidraget justeras

Om den som träder i tjänst har allmänt bostadsbidrag justeras det. FPA gör inte justeringen automatiskt utan du måste ansöka om en justering av bostadsbidraget.

 

Ansök om justering av det allmänna bostadsbidraget om dina inkomster förändras

Utbetalningen av det allmänna bostadsbidraget fortsätter under tjänstgöringen. Du måste dock meddela om dina inkomster förändras.

Läs mer

Under tjänstgöringen

 

Grundunderstöd

Anhöriga till värnpliktiga (t.ex. maka eller barn) kan få grundunderstöd för dagliga utgifter som deras övriga inkomster inte räcker till för.

Läs mer
 

Bostadsunderstöd

Värnpliktiga och deras anhöriga (t.ex. maka eller barn) kan få bostadsunderstöd för till exempel hyra, vederlag eller vattenavgifter.

Läs mer
 

Ansök om understöd för boendeutgifterna

Om du har ansökt om bostadsunderstöd för betalning av hyra eller vederlag kan du dessutom ansöka om bostadsunderstöd för övriga boendekostnader, t.ex. för elräkningar som förfaller till betalning under tjänstgöringstiden. Bostadsunderstöd för övriga boendekostnader ska sökas senast under den månad då tjänstgöringen upphör.

Notera att man inte kan få militärunderstöd för betalning av hemförsäkring eller hyresgaranti. Vid behov kan du emellertid ansöka om utkomststöd för dessa.

Ansök nu Läs mer
 

Särskilt understöd

En värnpliktigs maka, make, sambo eller registrerade partner och barn kan få särskilt understöd till exempel för utgifter i anslutning till hälso- och sjukvård eller barnavård (t.ex. bilstol) om deras övriga inkomster inte räcker till.

Läs mer
 

Särskilt understöd ska sökas genast

Särskilt understöd ska sökas under den månad då du har betalat den produkt eller räkning som berättigar till understödet.

Ansök nu Läs mer
 

Räntor på studielån

FPA kan betala en värnpliktigs och hans eller hennes anhörigas (t.ex. maka) studielånsräntor under tjänstgöringen.

Läs mer
 

Sök understöd för studielånsräntor om du inte har fått studiestöd

Om du har fått studiestöd under samma eller föregående termin läggs studielånsräntorna till lånekapitalet. I annat fall kan du ansöka om militärunderstöd för räntorna.

Ansök nu Läs mer
 

Underhållsbidrag

Om en värnpliktig är skyldig att betala underhållsbidrag till sitt minderåriga barn men inte klarar av det, betalar FPA underhållsbidrag till barnet under tjänstgöringen.

Läs mer
 

Underhållsbidrag primär förmån för barnet

Om FPA betalar underhållsbidrag till barnet har barnet inte rätt till militärunderstödets grundunderstöd.

 

Om tjänstgöringen avbryts

Om du avbryter tjänstgöringen upphör rätten till militärunderstöd. Meddela FPA om du avbryter tjänstgöringen. Du kan då ha rätt till någon annan FPA-förmån.

När tjänstgöringen upphör

 

Understödet dras in när tjänstgöringen upphör

FPA betalar militärunderstöd högst till utgången av den månad då tjänstgöringen upphör.

 

Nu är det över!

Har du ett arbete som väntar eller fortsätter du studera? Utbetalningen av de förmåner (t.ex. studiestöd) som du hade före tjänstgöringen fortsätter inte automatiskt. Kom ihåg att söka de förmåner som du har rätt till. Ta kontakt med arbets- och näringsbyrån om du inte har arbete eller studieplats.