Määrän perusteet muuttuvat 1.1.2020

Jos oikeutesi erityishoitorahaan alkaa 1.1.2020 tai sen jälkeen, erityishoitoraha määräytyy vuositulon perusteella.

Vuositulo

Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää erityisrahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta.  

Esimerkki

Jos Maijan oikeus erityishoitorahaan alkaa 25.5.2020, vuositulo lasketaan huhtikuuta edeltävän 12 kalenterikuukauden ajalta eli 1.4.2019–31.3.2020.

Tarkastelujakson ja erityishoitorahan alkamisajankohdan väliin jää 1 kuukausi, jonka aikana saatuja tuloja ei oteta huomioon. Poikkeuksellisesti siirtymävaiheessa tammikuussa 2020 väliin jäävää kuukautta ei ole, vaan vuositulon tarkastelujakso on etuusoikeuden alkamista välittömästi edeltävät 12 kalenterikuukautta.

Vuosituloon huomioidaan

 • palkkatulot
 • vakuutuspalkka
 • YEL- ja MYEL-työtulo
 • tietyt etuudet
 • tietyt ansionmenetyskorvaukset.

Vuositulo voi muodostua yhdestä tai useammasta edellä mainitusta tulolajista. Kela saa yleensä tarvitsemansa tiedot tulorekisteristä ja vakuutuslaitoksista, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan.

Jos sinulla ei ole tuloja tarkastelujakson aikana tai ne ovat hyvin pienet, päivärahasi on vähintään vähimmäismääräinen.

Palkkatulot

Vuosituloon lasketaan palkkatulot, jotka on maksettu tarkastelujakson aikana. Kela saa yleensä palkkatiedot tulorekisteristä, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan.   

Esimerkki

Maijan oikeus erityishoitorahaan alkaa 14.4.2020. Tarkastelujakso on 1.3.2019–29.2.2020. Tältä ajalta Maija on saanut palkkaa 2 500 e/kk (brutto) ja lomarahaa 1 125 e (brutto).

Vuosituloon lasketaan 12 kk x 2 500 e + 1125 e = 31 125 e.*

Erityishoitorahan määrä on n. 65 e/arkipäivä.

*) Vuositulosta tehdään vakuutusmaksuvähennys.  Vuoden 2020 vakuutusmaksuvähennys ei ole

Vakuutuspalkka

Jos olet työskennellyt tarkastelujaksolla ulkomailla ja työskentelysi ajalle on määritelty vakuutuspalkka, se huomioidaan vuositulossa todellisen maksetun palkan sijaan.  

YEL- ja MYEL-työtulo

Yrittäjien vuosituloon lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson YEL- ja MYEL-työtulo. Vuosituloon ei lasketa mukaan palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa.

Jos YEL- tai MYEL-työtulon määrä on muuttunut tarkastelujakson aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo.

Esimerkki

Liisan oikeus erityishoitorahaan alkaa 15.2.2020. Tarkastelujakso on 1.1.–31.12.2019. YEL-työtulon määrä on 20 000 e/vuosi.

Vuosituloon lasketaan YEL-työtulo. 

Erityishoitorahan määrä on n. 46 e/arkipäivä.*

*) Arvio.

Etuuksien perusteella laskettu vuositulo

Vuositulo voidaan laskea myös tiettyjen saamiesi etuuksien perusteella.

Tämä ns. etuusperusteinen tulo on laskennallinen tulo, joka lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolla saamiesi tiettyjen etuuksien keskimääräisestä päiväkohtaisesta määrästä.

Etuusperusteisessa tulossa huomioidaan vain seuraavat etuudet, joiden myöntöaika kohdistuu 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolle:

 • työttömyysetuus
 • vuorottelukorvaus
 • sairauspäiväraha
 • YEL-päiväraha ja Mela-sairauspäiväraha
 • osasairauspäiväraha
 • vanhempainpäiväraha
 • erityishoitoraha
 • luovutuspäiväraha
 • Kelan kuntoutusraha
 • työeläkelakien mukainen kuntoutusraha tai kuntoutuskorotus
 • työeläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke
 • kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke
 • työkyvyttömyyseläkettä täydentävä takuueläke
 • aikuiskoulutustuki
 • kansanedustajan sopeutumiseläke tai sopeutumisraha
 • opintoraha.

Työnantajalle maksettua etuutta ei lasketa vuosituloon, koska olet samalta ajalta saanut vuosituloon huomioitavaa palkkaa.

Lue Lisää