Kotihoito

Erityishoitorahaa voidaan myöntää sairaanhoitoon liittyvään, sitä yleensä välittömästi edeltävään tai sitä seuraavaan kotihoitoon, jos

  • lapsen sairaus on vaikea (vrt. asetuksen luettelo sairaala- ja poliklinikkahoito) ja
  • sairaus on sellaisessa nopeasti kehittyvässä tai vaativassa hoidollisessa vaiheessa, että vanhemman kokopäiväinen hoitoon osallistuminen on tarpeen.

Kotihoidon ajalta erityishoitorahan enimmäisaika saman sairauden perusteella on 60 arkipäivää, joka voi koostua useammasta jaksosta (ks. enimmäisaikojen ylittäminen).

D-todistuksen täyttäminen kotihoidon ajalle

  • Kirjaa D-todistukseen lapsen sairaus tai vamma ja merkitse sairauskoodi (ICD-10)
  • Totea ja kuvaa vaikea sairaus
  • Kuvaile vanhemman osallistumista vaativa nopeasti kehittyvä tai vaativa hoidollinen vaihe 
  • Totea vanhemman kokopäiväisen hoitoon osallistumisen tarpeellisuus ja sen kesto.

Kotihoidon ajalta erityishoitorahaa voidaan myöntää samalta ajalta samasta lapsesta vain yhdelle vanhemmalle kerrallaan.

Erityishoitorahaa ei myönnetä sellaiselta päivältä, jona lapsi on päivähoidossa tai osallistuu kouluopetukseen kodin ulkopuolella eikä vanhempi siten hoida lasta kotona. Poikkeuksena on hoitavan lääkärin arvioon perustuva koulu- tai päivähoitokokeilu ja sen aikainen vanhemman varallaolo.

Koulu- tai päivähoitokokeilu

Erityishoitorahaa voidaan myöntää vanhemman varallaolon ajalta, kun vaikeasti sairas lapsi kokeilee koulussa tai päivähoidossa käymistä, ja lääkäri on perustellut varallaolon hoidollisilla syillä. Erityishoitorahalla tuettavalle koulu- tai päivähoitokokeilulle on tyypillistä, että lapsen terveydentila ja jaksaminen vaihtelevat sen aikana, ja että täysipainoinen ja säännöllinen koulussa tai päivähoidossa käyminen on epävarmaa.

Varallaololla tarkoitetaan, että vanhempi on valmiina reagoimaan nopeasti, jos lapsen vointi huononee tai lapsi tarvitsee vanhemman antamaa hoitoa ja seurantaa koulu- tai päivähoitopäivän aikana. Vanhempi ei ole koulussa tai päivähoidossa läsnä, mutta varallaolo edellyttää työstä poissaoloa.

Kokeilu voi tapahtua sairaudenhoidon eri vaiheissa. Erityishoitorahaa voidaan myöntää aktiivihoitojen päättymisenkin jälkeiseltä ajalta, kun hoitava lääkäri on yksilöidysti perustellut, miksi vanhemman varallaolo on sairaudesta johtuen edelleen tarpeen. Esimerkiksi leukemian ylläpitohoidon päätyttyä vanhemman varallaolo saattaa olla lapsen heikentyneen vastustuskyvyn vuoksi tarpeen vielä muutaman kuukauden ajan, erityisesti vesirokko- ja influenssa-epidemia-aikaan.

D-todistuksen täyttäminen koulu-/päivähoitokokeilun ajalle

  • Täytä kuten kotihoidon ajalle
  • Kirjaa lisäksi sairauden hoitovaihe, kokeilun arvioitu kesto sekä vanhemman varallaolon tarve.