Etuuden kuvaus 2018: Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tämä etuuskuvaus on laadittu tilastointia varten. Ajantasaiset tiedot etuuksista löytyvät Kelan pääsivulta www.kela.fi.

Työttömien toimeentulo turvataan Suomessa työttömyysetuuksilla: työttömyyspäivärahalla ja työmarkkinatuella. Työttömyyspäiväraha maksetaan Kelasta peruspäivärahana ja työttömyyskassasta ansiopäivärahana. Kela maksaa työmarkkinatuen. Kelan maksamien työttömyysetuuksien kuvaus, ks. Tilasto Kelan työttömyysturvasta.

Työttömyyspäivärahat perustuvat työttömyysturvalakiin (1290/2002). Lain perusteella korvataan Suomessa asuvan työttömän työttömyydestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Työttömyysturvalain mukaisilla etuuksilla turvataan työnhakijan taloudellisia mahdollisuuksia hakea työtä ja parannetaan hänen edellytyksiään päästä tai palata työmarkkinoille.

Työttömyysturvan kehitystä selostetaan Kelan tilastollisen vuosikirjan liiteosiossa.

Ansiopäiväraha

Työttömyyskassat maksavat ansiopäivärahaa työttömälle jäsenelleen, joka täyttää työssäoloehdon. Työttömyyskassan jäsenyyden on täytynyt kestää vähintään työssäoloehdon kertymiseen vaaditun ajan.

Palkansaajan työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on 28 edellisen kuukauden aikana ollut 26 kalenteriviikkoa työssäoloehtoon luettavassa työssä. Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on toiminut yrittäjänä vähintään 15 kuukautta työttömyyttä edeltäneen neljän vuoden aikana ja yritystoiminta on ollut riittävän laajaa.

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta, ansio-osasta ja lapsikorotuksesta. Ansio-osa määräytyy työttömyyttä edeltäneiden tulojen perusteella. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka on suurempi kuin 95-kertainen perusosa, ansio-osa on tämän rajan ylittävältä osalta 20 %.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta ansiopäiväraha voidaan maksaa korotettuna enintään 200 päivältä. Korotettu ansio-osa on 55 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta, rajan ylittävältä osalta 25 %.

Ansiopäivärahan enimmäiskesto määräytyy henkilön työhistorian ja iän perusteella. Työttömyyspäivärahan enimmäiskesto on joko 300, 400 tai 500 päivää. Enimmäisajan laskeminen aloitetaan alusta, kun henkilö on täyttänyt uudelleen työssäoloehdon. Jos työttömyys jatkuu ansiopäivärahan enimmäismaksuajan jälkeen, työtön voi hakea työmarkkinatukea. Ikääntyneille työttömille voidaan maksaa ansiopäivärahaa tietyin ehdoin enimmäismaksuajan jälkeen 65 ikävuoteen saakka niin sanottuina lisäpäivinä.

Yrittäjien työttömyyskassat voivat maksaa yrittäjälle ansiopäivärahaa. Yrittäjän jäsenyysehto ja työssäoloehto määräytyvät eri lailla kuin palkansaajalla. Päivärahan saamisen ehtona on yritystoiminnan lopettaminen tai yrityksessä työskentelyn päättyminen.