Etuuskuvaus 2018: Tilasto lastenhoidon tuista

Tämä etuuskuvaus on laadittu tilastointia varten ja etuudet on kuvattu vuoden 2018 lainsäädännön mukaan. Ajantasaiset tiedot etuuksista löytyvät Kelan pääsivulta www.kela.fi.

Lastenhoidon tukia ovat kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki, joustava hoitoraha ja osittainen hoitoraha. Lastenhoidon tuet ovat rahallista tukea lastenhoidon järjestämiseksi sen jälkeen, kun vanhempainvapaa on päättynyt.

Lastenhoidon tuista säädetään laissa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996). Lain toimeenpano kuuluu Kelan tehtäviin. Lainmuutoksia kuvataan Kelan tilastollisen vuosikirjan liiteosioissa.

Kelan maksamien lakisääteisten tukien lisäksi kunta voi maksaa perheelle kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen kuntalisää, jonka määrä vaihtelee kunnittain. Kunta joko hoitaa itse maksamisen tai sopii Kelan kanssa lisän maksamisesta lakisääteisen tuen yhteydessä. Kuntakohtaisia lisiä koskevat tilastot kattavat vain ne kunnat, jotka ovat sopineet lisän maksatuksesta Kelan kanssa.

Myöntämisen edellytykset. Yksityisen hoidon tukea, joustavaa hoitorahaa ja osittaista hoitorahaa voi saada Suomessa asuvan lapsen hoitoon. Lisäksi näitä tukia saavan vanhemman pitää asua Suomessa. Sen sijaan kotihoidon tukea on mahdollista saada myös toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä asuvasta lapsesta. Esimerkiksi suomalaisen yrityksen EU- tai Eta-maahan työhön lähettämän työntekijän perheelle tai Suomeen toisesta EU- tai Eta-maasta töihin tulevan työntekijän kotimaahan jäävälle perheelle voidaan maksaa kotihoidon tukea.

Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen saaminen edellyttää, ettei lapsi ole hoidettavana kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lapsen osallistuminen kunnan järjestämään osapäiväiseen esiopetukseen vuotta ennen perusopetuksen aloittamista, perusopetuksen aloittaminen ennen oppivelvollisuusikää tai oppivelvollisuuden alkaminen muita vuoden nuorempana pidennetyn oppivelvollisuuden takia eivät estä tuen saantia.

Joustavaa ja osittaista hoitorahaa voi saada samanaikaisesti yksityisen hoidon tuen kanssa tai jos lapsi on kunnallisessa päivähoidossa.

Valintaoikeus. Alle kouluikäisen lapsen vanhemmat voivat valita joko kunnallisen päivähoidon tai lastenhoidon tuen (kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen). Valintaoikeus alkaa, kun vanhempainpäivärahakausi päättyy, ja lakkaa heinäkuun viimeisenä päivänä sinä vuonna, jona lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen. Valintaoikeus lakkaa kuitenkin vasta 1. oppivelvollisuusvuoden päätyttyä, jos lapsen oppivelvollisuus vammaisuuden takia alkaa jo 6-vuotiaana.

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tukea voi saada, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa. Kotihoidon tukea voi saada myös muista perheen alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Sitä voi saada myös ensimmäiseltä oppivelvollisuusvuodelta lapsesta, jonka oppivelvollisuus on tavanomaista pitempi. Tukea saavien vanhempien ei edellytetä itse hoitavan lasta, vaan lasta voi hoitaa esim. lapsen isovanhempi.

Kotihoidon tukea voi saada heti vanhempainpäivärahakauden päätyttyä. Tuki lakkaa viimeistään silloin, kun nuorin lapsi täyttää kolme vuotta. Adoptiovanhemmilla on kuitenkin oikeus saada kotihoidon tukea myös kolme vuotta täyttäneestä lapsesta, kunnes adoptiovanhemman vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut kaksi vuotta, mutta enintään siihen asti kun lapsi aloittaa koulun.

Kotihoidon tukeen kuuluvat hoitoraha, hoitolisä ja mahdollinen kuntalisä kotikunnasta riippuen. Hoitoraha maksetaan kustakin lapsesta, ja sen suuruus oli vuonna 2018

  • 338,34 €/kk yhdestä alle 3-vuotiaasta
  • 101,29 €/kk jokaisesta muusta alle 3-vuotiaasta lapsesta
  • 65,09 €/kk yli 3-vuotiaista mutta alle kouluikäisistä lapsista.

Hoitolisää maksetaan vain yhdestä lapsesta. Hoitolisän määrään vaikuttavat perheen tulot ja koko, ja se oli vuonna 2018 enintään 181,07 €/kk. Perheen tuloina otetaan huomioon veronalaiset työ- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot lukuun ottamatta tiettyjä sosiaalietuuksia. Työttömyysetuudet lasketaan tuloksi. Kotihoidon tuki on veronalaista tuloa.

Jos perheeseen syntyy uusi lapsi, hoitorahaa ja -lisää voidaan maksaa vanhempainpäivärahakaudella perheen muista kuin vanhempainpäivärahaan oikeuttavasta lapsesta. Jos lapsista maksettava hoitoraha ylittää vanhempainpäivärahan määrän, hoitorahaa maksetaan ylittävän osan suuruinen summa. Hoitolisää maksetaan normaalisti tulorajojen mukaan, jolloin vanhempainpäiväraha otetaan tulona huomioon. Vanhempainpäiväraha otetaan kuitenkin tulona huomioon vain siltä osin kuin se ylittää vanhempainpäivärahakauden aikana maksettavien hoitorahojen määrän.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tukea maksetaan alle kouluikäisen lapsen hoidon järjestämiseksi vanhempien osoittamalle päivähoidon tuottajalle. Tuen määrä riippuu lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuudesta (enintään 20 tuntia tai yli 20 tuntia). Tukea maksetaan perheen jokaisesta lapsesta vanhempainpäivärahakauden päättymisestä siihen asti, kun lapsi on esiopetusikäinen. Tämän jälkeen yksityisen hoidon tukea maksetaan vain niistä lapsista, joiden varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa. Tukea on mahdollista saada siihen asti, kun lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen (tai 1. oppivelvollisuusvuoden päättymiseen, jos lapsella on pidennetty oppivelvollisuus). Jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, perhe voi valita joko kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen.

Yksityisen hoidon tuki verotetaan hoidontuottajan tulona. Varhaiskasvatuksen tuottaja voi olla

  • varhaiskasvatustoimintaa harjoittava henkilö tai yhteisö, joka on tehnyt tarvittavan ilmoituksen toiminnastaan kunnalle
  • yksityinen henkilö, joka ei asu samassa kotitaloudessa ja jonka kanssa toinen vanhemmista tai muu huoltaja on tehnyt työsopimuksen. Kunnan pitää hyväksyä työsuhteinen hoitaja tuen saajaksi.

Yksityisen hoidon tukena voidaan maksaa hoitorahaa ja hoitolisää. Hoitoraha oli vuonna 2018 joko 172,25 €/kk tai 63,38 €/kk lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuudesta riippuen.

Yksityisen hoidon tuen hoitolisä on tulosidonnainen, ja myös perheen koko vaikuttaa sen määrään. Hoitolisä oli vuonna 2018 enintään 144,85 €/kk. Tulokäsite ja täyteen hoitolisään oikeuttava tuloraja ovat samat kuin kotihoidon tuen hoitolisässä. Vanhempainpäiväraha luetaan kokonaan tuloksi hoitolisän määrää laskettaessa, mutta hoitorahan määrää se ei vähennä. Myös työttömyysetuudet otetaan tuloina huomioon. Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa, hoitolisä maksetaan puolitettuna.

Yksityisen hoidon tuki (hoitoraha, hoitolisä ja kuntalisä) saa olla enintään hoitomaksun tai palkan suuruinen.

Joustava hoitoraha

Joustavaa hoitorahaa voi saada alle 3-vuotiaan lapsen vanhempi tai muu huoltaja, jonka työaika viikoittain on keskimäärin enintään 30 tuntia. Vanhemmat (tai huoltajat) voivat saada hoitorahaa samanaikaisesti, jos he hoitavat lasta eri aikoina. Joustavaa hoitorahaa voi saada myös ns. etävanhempi eli vanhempi, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa.

Joustava hoitoraha on porrastettu kahteen tasoon vanhemman työajan mukaan. Joustavaa hoitorahaa maksetaan kerrallaan vain yhdestä lapsesta, ja sen määrä oli vuoden 2018 lopussa

  • 241,19 €/kk, kun työaika on enintään 22,5 tuntia viikossa tai enintään 60 % normaalista kokopäivätyön työajasta
  • 160,80 €/kk, kun työaika on yli 22,5 mutta enintään 30 tuntia viikossa tai yli 60 % mutta enintään 80 % normaalista kokopäivätyön työajasta.

Tuki on veronalaista tuloa.

Osittainen hoitoraha

Osittaista hoitorahaa voi saada ensi- ja toisluokkalaisen lapsen vanhempi tai muu huoltaja, jonka keskimääräinen viikoittainen työaika on lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia. Jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, vanhemmalla on oikeus saada osittaista hoitorahaa jo esikoulun ajalta, ja oikeus jatkuu, kunnes lapsen 3. lukuvuosi perusopetuksessa päättyy.

Vanhemmat (tai huoltajat) voivat saada tukea yhtä aikaa, jos he hoitavat lasta eri aikoina. Osittaista hoitorahaa voi saada myös vanhempi, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa.

Osittaista hoitorahaa maksetaan kerrallaan vain yhdestä lapsesta ja sen määrä oli vuoden 2018 lopussa 96,89 €/kk. Tuki on veronalaista tuloa.