Etuuden kuvaus 2018: Tilasto vanhempainpäivärahoista

Tämä etuuskuvaus on laadittu tilastointia varten ja etuudet on kuvattu vuoden 2018 lainsäädännön mukaan. Ajantasaiset tiedot etuuksista löytyvät Kelan pääsivulta www.kela.fi.

Vanhempainpäivärahoista säädetään sairausvakuutuslaissa (1224/2004), jonka toimeenpano kuuluu Kelan tehtäviin. Lainmuutoksia kuvataan Kelan tilastollisen vuosikirjan liiteosioissa.

Vanhempainpäivärahoja ovat erityisäitiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha. Niitä maksetaan raskauden ja synnytyksen sekä lapsen (myös adoptiolapsen) hoidon takia.

Äitiysraha

Äitiysrahaan on oikeutettu nainen, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää. Äitiysrahakauden voi aloittaa 30–50 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Äitiysrahaa maksetaan 105 arkipäivältä. Riskialttiissa työssä työskentelevälle voidaan tietyin edellytyksin maksaa raskauden ajalta erityisäitiysrahaa, jos hän joutuu olemaan pois työstä jo ennen varsinaisen äitiysrahakauden alkua.

Vanhempainraha

Äitiysrahan jälkeen seuraavilta 158 arkipäivältä maksettava vanhempainraha voidaan maksaa joko äidille tai isälle. Vanhempainrahaa voi saada myös adoptiovanhempi, joka adoptoi alle 7-vuotiaan lapsen. Lisäksi vanhempainraha voidaan myöntää avio- tai avopuolison lapsen adoptoivalle tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolelle tietyin ehdoin.

Lapsen äiti ja isä voivat saada samanaikaisesti osittaista vanhempainrahaa, jos he molemmat sopivat osa-aikaisesta työstä ja sovittavat hoitovastuunsa sen mukaan.

Jos perheeseen syntyy samalla kertaa kaksi tai useampia lapsia, vanhempainpäivärahakausi pitenee 60 arkipäivällä lasta kohti toisesta lapsesta alkaen. Pidennetyltä kaudelta päiväraha voidaan maksaa joko lasten äidille tai isälle. Perhe voi halutessaan käyttää pidennyksen jo vanhempainpäivärahakaudella, jolloin molemmat vanhemmat osallistuvat yhtä aikaa lastensa hoitoon.

Isyysraha

Isyysrahakausi on yhteensä enintään 54 arkipäivää eli noin yhdeksän viikkoa. Isä voi pitää isyysvapaata ja saada isyysrahaa enintään 18 arkipäivältä äitiys- tai vanhempainrahakaudella. Vapaan voi pitää enintään neljässä erässä. Tämän isyysvapaan aikana äiti voi olla samaan aikaan kotona hoitamassa lasta. Loput tai halutessaan kaikki isyysrahapäivät isä voi pitää äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen siihen asti, kun lapsi täyttää 2 vuotta.

Vanhempainpäivärahan suuruus

Vanhempainpäivärahan suuruus määräytyy yleensä verotuksessa todettujen työtulojen mukaan. Päivärahan suuruutta määrättäessä palkansaajien työtuloista vähennetään tulonhankkimiskulut ja tehdään vakuutusmaksuvähennys.

Jos työtulot ovat ennen vanhempainpäivärahakauden alkamista olleet verotuksessa todettuja työtuloja olennaisesti suuremmat, päiväraha voi määräytyä päivärahakautta välittömästi edeltäneiden kuuden kuukauden työtulojen perusteella. Eräin edellytyksin yksikin kuukausi saattaa riittää vuosityötulojen arvioinnin perusteeksi.

Jos perheeseen syntyy useita lapsia peräkkäin, vanhempainpäiväraha määräytyy edellisen vanhempainpäivärahan perusteena olleiden työtulojen mukaan, ellei edellinen lapsi ole ehtinyt täyttää kolmea vuotta ennen uuden lapsen laskettua syntymisaikaa. Jos jompikumpi lapsista on adoptoitu, adoption ajankohta vastaa biologisen lapsen ikää ja laskettua syntymisaikaa.

Vuonna 2018 vanhempainpäiväraha oli 70 % työtuloista 37 167 euron vuosityötuloihin saakka. Äitiysraha maksetaan korotettuna ensimmäisiltä 56 arkipäivältä niin, että se on enintään 90 % työtuloista. Korotus koskee ainoastaan niitä, joiden äitiysraha maksetaan työtulojen tai YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulon perusteella. Korotuksen sai vuonna 2018 täysimääräisenä 57 183 euron vuosituloon saakka ja ylittävältä osalta pienempinä korotuksina. Vanhempainpäivärahaa maksetaan aina vähintään vähimmäismäärä, joka oli 24,64 euroa päivässä vuonna 2018.

Vanhempainpäivärahan suuruus voi määräytyä päivärahaa edeltäneen etuuden mukaan, jos päivärahan saaja on opiskellut tai ollut kuntoutuksessa tai työttömänä ja jos päiväraha näin laskettuna on suurempi kuin työtulojen perusteella laskettu päiväraha.

Päivärahan maksaminen työnantajalle. Työnantajalla, joka maksaa äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajalta palkkaa, on oikeus saada työntekijänsä vanhempainpäiväraha siltä osin kuin se ei ylitä palkkaa. Jos työnantajia on samanaikaisesti useita, päiväraha jaetaan työnantajien kesken palkkojen suhteessa. Samoin, jos henkilö on samaan aikaan sekä palkansaaja että yrittäjä, päiväraha jaetaan työnantajan ja yrittäjän kesken palkan ja YEL- tai MYEL-työtulon suhteessa.

Vanhempainpäiväraha on veronalaista tuloa.