Etuuksien väärinkäytösrekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

25.1.2013

1 Rekisterinpitäjä

Kansaneläkelaitos (Kela)

Y-tunnus: 0246246-0

Postiosoite: PL 450, 00101 HELSINKI

Käyntiosoite: Nordenskiöldinkatu 12, 00250 HELSINKI

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anitta Holappa / Oikeudellinen ryhmä

Puh. 020 634 11 (vaihde)

3 Rekisterin nimi

Etuuksien väärinkäytösrekisteri (EVAREK)

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Etuusväärinkäytösasioiden hoitaminen sekä alueellisten ja valtakunnallisten tilastojen ja raporttien laadinta (Kelasto). Tietoja voidaan myös käyttää Kelan väärinkäytöksiä tutkivan henkilöstön koulutukseen sekä tutkintaprosessin laadun parantamiseksi.

Loppuun käsitellyt tapaukset poistetaan rekisteristä ja tietoja käytetään tilastollisiin tarkoituksiin. Tilastoinnin yhteydessä tiedot muutetaan sellaiseen muotoon, että yksittäinen henkilö ei ole tunnistettavissa. Tilastotietoja voidaan käyttää julkisen päätöksenteon tukena.

Rekisteri on tarkoitettu käytettäväksi vain Kelan omassa toiminnassa, ja käyttö perustuu Kelan toimintaa koskevaan lainsäädäntöön.

5 Rekisterin tietosisältö

 • Henkilön yksilöintitiedot:
  • Nimi
  • Henkilötunnus
 • Vakuutuspiiri tai kotivakuutuspiiri
 • Väärinkäytetty etuus
 • Väärinkäytöksen teko- ja ilmitulotapa
 • Perusteettomasti maksetut euromäärät
 • Kelan toimenpiteet väärinkäytösepäilyn johdosta
 • Poliisin, syyttäjän tai tuomioistuimen päätös

6 Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakkaiden itse ilmoittamat tiedot
 • Kelan etuusjärjestelmät
 • Poliisi
 • Oikeuslaitos (syyttäjä, tuomioistuimet)

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa.

 1. Hallinnolliset suojamekanismit
 • Kaikki Kelan työntekijät antavat vaitiolositoumuksen, jossa henkilö sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan julkisuuslaissa (621/1999) tai muissa säädöksissä salassa pidettäväksi määriteltyjä tietoja.
 • Tietoja saavat käsitellä vain ne Kelan työntekijät, jotka tarvitsevat niitä väärinkäytöksiä selvittäessään. Henkilön esimies myöntää käyttövaltuudet.
 1. Tekniset suojamekanismit
 • Henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.
 • Työtehtävien mukaan rajoitetut käyttöoikeudet.

Tietojen käsittelystä jää jälki lokiin.