Etuusohjeeseen alkuvuoden aikana tehtyjä muutoksia

Perustoimeentulotuen etuusohjeeseen on tehty muutoksia. Muutetut kohdat ohjeessa listattu alla.

Muutoksia on tehty seuraaviin kohtiin

 • Perhe / tasa-arvoinen avioliitto

Ohjeeseen on lisätty seuraava teksti:  1.3.2017 lukien myös samaa sukupuolta olevat puolisot voivat solmia avioliiton tai elää avoliitossa. Parisuhteen rekisteröintimahdollisuus on päättynyt 1.3.2017, mutta sitä aiemmin rekisteröidyt parisuhteet ovat voimassa.

 • Lapsesta maksettava elatussopimuksen mukainen elatusapu ei ole perustoimeentulotuen piiriin kuuluva meno. Tulkinta on muuttunut ja ohjeen kohtaa on täydennetty.
 • Turvapaikanhakijat, Vastaanottopalvelut lakkaavat, eikä henkilöllä ole oleskelulupaa - kohdan toimintaohjetta on muutettu.
 • Yrittäjän starttirahan pituus on 12 kk ja starttiraha otetaan yrittäjän tulona huomioon.
 • Lisäselvitykset toimeentulotuessa, selvityksiin omaisuudesta ja varallisuudesta on lisätty ulosottoviranomaisen vahvistama maksusuunnitelma. Muista liitteistä on poistettu kopio kunnan tekemästä viimeisestä toimeentulotukipäätöksestä.
 • Jos lapsen huollosta on vanhempien kesken sovittu, että lapsi on puolet ajasta toisen vanhemman luona ja puolet ajasta toisen luona, eikä elatusmaksua makseta, perusosa jaetaan vanhempien kesken. Tässä tilanteessa riittää vanhempien keskinäinen sopimus, viranomaisen vahvistamaa sopimusta ei tarvita.
 • Asiakkaan kuulemista perusosan alentamisen yhteydessä on tarkennettu ohjeeseen.
 • Rahalaitostiedustelun tekemiseksi ei tarvitse tehdä päätöstä, vaan hakijaa tulee kuulla ja informoida rahalaitostiedustelusta.
 • Ulosottoa koskevaa ohjetta on täydennetty ja siihen on tullut muutos, koskien tilannetta, jossa hakija lyhentää ulosotossa olevaa velkaansa ulosottomiehen vahvistaman maksusuunnitelman mukaisesti. Näissä tilanteissa se otetaan menona huomioon.
 • Ohjetta etuudesta tehtävien kuittausten ja lapsikorotuksen perinnästä on muutettu ja täydennetty.

Jos asiakkaan saamasta etuudesta kuitataan suorituksia esim. etuuden takaisinperintään, elatusapuvelkaan tai opintolainan takaussaatavaan, toimeentulotuen tulona huomioidaan euromäärä, jonka asiakas saa etuutta kuittauksen jälkeen. Sillä ei ole merkitystä, millaisesta kuittauksesta on kyse.

 • Työttömyysetuuden tai eläkkeen lapsikorotusta ei oteta toimeentulotuessa tulona huomioon, jos se maksetaan Kelalle. Lapsikorotus voidaan maksaa Kelalle käytettäväksi lapsen elatukseen ajalta, jolta Kela maksaa lapselle elatustukea etuudensaajan laiminlyötyä elatusvelvollisuutensa.
 • Myös toimintaohjetta, miten toimit tilanteessa, jossa huomaat, että asiakkaalle maksettavasta etuudesta kuitaan, on täsmennetty.

Kuittaustilanteista poiketen työttömyysturvan tai eläkkeen lapsikorotuksen maksamista Kelalle ei keskeytetä, vaikka se aiheuttaisi asiakkaalle toimeentulotuen tarvetta.

Asumismenot

 • Omistusasunnon menot: tiehoitomaksu on hyväksyttävä meno.
 • Muut asumismuodot kohtaan on lisätty ensi- ja turvakoti.
 • Määräaikaisen vuokravakuuden uusiminen.

Muut kuin perusosaan sisältyvät terveydenhuoltomenot

 • Suun ja hampaiden hoitoon liittyvät menot : ohjetta on täydennetty ja lisätty kaaviokuvia eri tilanteista: kaavio A, kaavio B, kaavio C.
 • Julkiseen terveydenhuoltoon liittyvät matkakustannukset: lisätty korvaushoitoon liittyviä tekstejä
 • Kustannusten kohdistaminen kuntaan kohtaan on lisätty ohjeita kustannusten kohdistamisesta ulkomaalaisten kohdalla.

Muita muutoksia

 • Lyhyempi päätös tilanteessa, jossa asiakkaalla ei ole varoja käytettävissä alkukuusta.
 • Muutoksenhakukohtaa on hieman täsmennetty (odottaa lisätarkennuksia) .
 • Aiemmin ohjeeseen on tehty seuraavia muutoksia
 • Jälkihuoltonuoriin katsotaan kuuluvaksi myös kotoutumisen jälkeinen jälkihuoltonuori.
 • Opiskelijat kohtaa on lisätty tietoa lainatakauksen hakemisesta.
 • Ulkomaalaiset ja turvapaikanhakijat kohtia on täydennetty.
 • Perustoimeentulotuen myöntäminen vangille kohtaan on lisätty tieto, miten tutkintavangin käyttöraha lasketaan.

Tulot, joita ei huomioida

 • Kohtaan on lisätty koulumatkatuki
 • Työttömyysturvan lapsikorotus ei ole tuloa silloin, kun se kuitataan elatustukeen.

Kilometrikorvaus oman auton käytöstä, menona aina 0,20 e/km

 • työmatkilla
 • sv-matkoilla
 • lapsen tapaamismatkoilla

Perusosien määriä eri asumistilanteissa on tarkennettu esim.

 • Poste-restante asujan perusosa
 • lapsen perusosa, kun hän asuu huoltajan, oheishuoltajan tai muun henkilön luona
 • Työmarkkinajärjestön jäsenmaksu ei ole meno, vaan tulosta tehtävä vähennys, joka huomioidaan vain ansiotulosta.
 • Velkajärjestely kohtaa on täydennetty.
 • Omistusasunnon menot kohtaa on täydennetty omakotitalon hyväksyttävien lämmityskustannusten osalta.

Asumismenojen kohtuullistamiseen liittyviä täydennyksiä

syynä erityinen hoidon tarve; henkilön hoitaminen kotona vaatii tilaa
jos vesi sisältyy vuokraan, kohtuullisuutta tarkastellaan vuokra+vesi normia vasten

 • Kotivakuutukseen voi sisältyä oikeusturva- ja vastuuvakuutus.
 • Elintarvikemaksusitoumus on kertakäyttöinen.