Kela Me yhdessä – Mij õõutâst! -tuâjjpaaʹjin oouʹdeet kääzzkõõzzid sääʹmǩiõllsaid

Kela jääʹrjast rääid neʹtt-tuâjjpaaʹjid sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi oouʹdummšest. Me yhdessä – Mij õõutâst! -tuâjjpääʹj taʹrjjee vueiʹttemvuõđ ideai da šiõǥǥ tuâjjnaaʹli juâkkmõʹšše da verddsõstuårjju.

Kela lij mõõnnâm iiʹjji ääiʹj oouʹdääm aktiivlânji sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzees da materiaalees. Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi da saaǥǥtummuž oouʹdummuš ǩeäss še määŋgi jeeʹres toiʹmmjeeʹji miõl. Kela taʹrjjad ååʹn õhttsažtuâjjkuõiʹmees rääid tuâjjpaaʹjid, koin ääʹššest persteei peäʹsse õõutâst saǥstõõllâd sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi oouʹdummšest.

Me yhdessä – Mij õõutâst! -tuâjjpääʹj taʹrjjee vueiʹttemvuõđ verddsõstuårjju da šiõǥǥ tuâjjnaaʹli juâkkmõʹšše. Tuâjjpääʹj suäʹppe riikkvaaldâšm, pueʹrrvââjjamvuuʹdi da kooʹddi äʹšštobddjid da tuâjjlaid di kuälmad sektoor toiʹmmjeeʹjid. Tuâjjpaaʹji äšša jååʹđtemsaakkvuârain da saǥstõõllmõõžžin vuäǯǯ ideaid tõõzz, mäʹhtt organisaatio vuäitt väʹldded pueʹrben lokku sääʹmǩiõllsaž äʹššniiʹǩǩi ǩiõlʼlaž da kulttuurlaž vuõiggâdvuõđid da kääzzkõstaarbid. 

Tuâjjpaaʹji plaanmõʹšše lie Kela lââʹssen vuässõõttâm še jm. Lääʹddjânnam Sääʹmteʹǧǧ da Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõs.

Tuâjjpaaʹji teeʹm – iʹlmmtõõđ mââimõsân 7.12.

Tuâjjpaaʹji saǥstõõllâmteeʹm lie sääʹm äʹššneǩvuõtt, sääʹmǩiõl da kulttuur silttummuš, kääzzkõõzzid tuärjjeei rajjâz, ǩiõl da kulttuur meâldlaž kääzzkõõzz di toiʹmmjeeʹji kõskksaž õhttsažtuâjj.

  • tuâjjpääʹjj pi 10.12.2021 čiâss 12.00–14.00: Säʹmmlaž äʹššneʹǩǩen
  • tuâjjpääʹjj mâ 11.1.2022 čiâss 13.00–15.00: Teeʹmm täʹrǩsmââvv 1. tuâjjpääʹj mâŋŋa
  • tuâjjpääʹjj ne 3.2.2022 čiâss 13.00–15.00: Teeʹmm täʹrǩsmââvv 2. tuâjjpääʹj mâŋŋa

Tuâjjpääʹj lie määusteeʹm, da tõid jäʹrjstet Teams-pirrõõzzâst Howspace-õhttsažtuâjjvuâla äuʹǩǩen ââʹneeʹl. Vuäitak vuässõõttâd õõut leʹbe mäŋgg tuâjjpäjja.

Iʹlmmtõõđ tuâjjpaaʹjid mââimõsân mââibaarǥ 7.12. Lyytist addrõõzzâst https://www.lyyti.fi/reg/Me_yhdessa_9731. Vuäǯǯak tuâjjpaaʹji vuässõõttâmliiŋkid iʹlmmtõõttmõõžž raʹvvjemsaaǥǥâst. Tuâjjpaaʹji ǩiõll lij lääʹddǩiõll. Tuâjjpaaʹjid jeät ruõkku.

Pueʹtted tiõrvân Me yhdessä –  Mij õõutâst! -tuâjjpaaʹjid!

Looǥǥ lââʹzz