Kela taʹrjjad jeeʹrab ougglõskääzzkõõzz Lappist

Kela ǩiččlâdd kuʹǩes kõõski Lappist ođđ ougglõskääzzkõõzz. Ougglõskääzzkõõzzâst äʹššneǩ vuäǯǯ ougglõsõhttvuõđ Kela äʹššneǩ-kääzzkõʹsttja teâttmašinain leʹbe mobiilaparaattin. Kääzzkõõzz čõõđtet õhttsažtuâjast Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzzin.

Kela ǩiččlâdd čõõuč da tääʹlv ääiʹj ođđ ougglõskääzzkõõzz Lappist. Kela-kääzzkõs dommsåffa -kääzzkõõzzâst äʹššneǩ vuäitt mainsted Kela äʹššneǩ-kääzzkõʹsttjin ougglõsõhttvuõđ pääiʹǩ. Ougglõskääzzkõõzzâst vuäitt hoiʹddjed seämma aaʹššid ko Kela kääzzkâʹsttempääiʹǩest. Ougglõskääzzkõõzzâst vuäǯǯ še tuärj jiõččtååimlaž neʹttäʹššummša.

Kela-kääzzkõs dommsåffa -ougglõskääzzkõsǩiõččlâddmõš jåttai vuõssaarǥ 6.9. Kääzzkõs lij äävai aarǥi čiâss 9–15. Kääzzkõʹsse peäss Virtu.fi-portaal (Virtu.fi, lääddas) pääiʹǩ. Kääzzkõʹsse ij taarbâž ǩeeʹrjtõõttâd ni vaʹrrjed ääiʹj. Kääzzkõõzz âânnmõš ij määuʹs äʹššnekka ni mâid. Äʹššneeʹǩǩest âlgg kuuitâǥ leeʹd ââʹnnmest juʹn-a teâttmašina leʹbe mobiilaparatt da nokk šiõǥǥ neʹttõhttvuõtt, što videokoovv kuâsttai. Ougglõskääzzkõs vueiʹtlvâstt vuässõõttjid še teâttikkân juâkkmõõžž nuʹtt, što äʹššneǩ-kääzzkõʹstti vuäitt ouddmiârkkân tuärjjeed äʹššneeʹǩǩ lomaakk tieuʹddmest. Kääzzkõõzzâst lij še chat-jiõččvuõtt.

Jõs äʹššneeʹǩǩest ij leäkku vueiʹttemvuõtt väʹldded ougglõsõhttvuõđ dååma, õhttvuõđ Kelaaʹje vuäǯǯ hieʹlǩeld še Lappi Virtu-kääzzkâʹsttempaaiʹǩin (Virtu.fi, lääddas). Virtu-kääzzkâʹsttempääiʹǩ lie kåʹddniiʹǩǩi liâđǥlaž äʹššummuž pääiʹǩ, koin kåʹddneǩ vuäitt ââʹnned koovvteʹlfonkääzzkõõzzid da jeeʹres Internet-kääzzkõõzzid di priʹnttjed, kopiâʹstted da skaʹnnʼjed.

Peäʹlekksaž ougglõskääzzkõsǩiõččlâddmõõžž ääiʹj noorât ââʹnnemǩiõččlâsttmõõžžid da oouʹdeemeʹtǩǩõõzzid äʹššniiʹǩǩin, Kela õhttsažtuâjjkuõiʹmin, Kela äʹššneǩ-kääzzkõõzzâst da kääzzkõõzz ooudâsviikkjin. Virtu.fi-portaal âʹlnnââʹnnmest da teeknlaž tuärjast vaʹsttad Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõs.

Ougglõskääzzkõs še tâʹvvsääʹmǩiõʹlle

Kela lij juʹn kuuʹǩǩ taʹrjjääm še väʹlddkååddlaž tâʹvvsääʹmǩiõllsaž ougglõskääzzkõõzz juõʹǩǩ arggpeeiʹv čiâss 13–15. Tâʹvvsääʹmǩiõllsaž ougglõskääzzkõʹsse peäss Kela sääʹmǩiõllsaž neʹttseeidain. Sääʹmǩiõllsaž ougglõskääzzkõõzzâst õhttvuõttvälddmõš mâânn vuõiʹǧǧest Kela sääʹmǩiõllsaž äʹššneǩ-kääzzkõʹsttja.

Nuõrttsääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz vuäǯǯ vaʹrrjeeʹl ääiʹj da tuulk ââʹneeʹl. Jõs taarbšak tuʹlǩǩummuž, vääʹld õhttvuõđ Kelaaʹje. Kääzzkâʹsttemäʹšštobddi vaʹrrai tuʹnne taarb mieʹldd jeällõččâmääiʹj da tuulk äʹššummuž vääras. Lââʹssteâđaid nuõrttsääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi pirr kaaunak tääiʹben.

Nääiʹt mušttlak tuu äʹššnekka Kela ougglõskääzzkõõzzâst

Õhttsažtuâjjkueiʹmm vuäitak mušttled äʹššnekka Kela ougglõskääzzkõõzzâst täid teâđaid:

 • Kela ougglõskääzzkõs lij jurddum Lappi kooʹddi aassjid, koin lie vaiggâdvuõđ hoiʹddjed Kela-aaʹššid jiõččtååimeeʹl neeʹttest leʹbe koin lie hoiʹddjemnalla määŋgmåkksaž ouddõsääʹšš.
 • Kela ougglõskääzzkõs lij äävai aarǥi čiâss 9–15. Kääzzkõʹsse ij taarbâž ǩeeʹrjtõõttâd ni vaʹrrjed ääiʹj. Kääzzkõõzz âânnmõš ij määuʹs äʹššnekka ni mâid.
 • Ougglõskääzzkõõzz õhttvuõttväʹlddemliŋkk käunnai Virtu.fi-portaal Kela ougglõskääzzkõs -seeidast (Virtu.fi, lääddas).
 • Õhttvuõttvälddmõš mâânn Kela äʹššneǩ-kääzzkõʹsttja, kååʹtt vuäitt väʹldded äʹššneeʹǩǩ vuõssmõsân vuâstta. Kannat vaʹrrjõõttâd tõõzz, što õhttvuõđ vuäǯǯmõš vuäitt peʹštted vuäʹnkõs poodd.
 • Kääzzkõõzz ââʹnnma taarbšet
  • tableeʹtt, jeäʹrmmteʹlfoon leʹbe teâttmašina, koʹst lij kamera
  • Chrome-, Firefox- leʹbe Safari-plaađânj
  • nokk šiõǥǥ neʹttõhttvuõđ
  • kulstõõǥǥid, koin lij mikrofon (leʹbe mikrofon ja šäiggan).
 • Kela väʹlddkååddlaž tâʹvvsääʹmǩiõllsaž ougglõskääzzkõs lij äävai aarǥi čiâss 13–15. Sääʹmǩiõllsaž ougglõskääzzkõʹsse peäss Kela sääʹmǩiõllsaž neʹttseeidain.
 • Kela ougglõskääzzkõʹsse vuäǯǯ õhttvuõđ še Virtu-kääzzkâʹsttempaaiʹǩin (Virtu.fi, lääddas), kook lie pirr Lappi-vuuʹd.

Looǥǥ lââʹzz