Suomenkieliset vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen Eteläisen ja Itäisen vakuutuspiirin yksilöfysioterapian ja Eteläisen vakuutuspiirin allasterapian uudet palveluntuottajat on valittu

Kela on kilpailuttanut seuraavat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen Eteläisen ja Itäisen vakuutuspiirin yksilöterapiat

Eteläinen vakuutuspiiri

  • suomenkielinen yksilöfysioterapia
  • suomenkielinen yksilöallasterapia
  • ruotsinkielinen yksilöfysioterapia
  • ruotsinkielinen yksilöallasterapia

Itäinen vakuutuspiirin

  • yksilöfysioterapia

Suomenkielisten palvelujen hankintapäätökset on lähetetty tarjoajille ja ruotsinkielisten palvelujen hankintapäätökset lähtevät tarjoajille viikolla 4. Kela julkaisee tarjouskilpailujen hankintapäätökset Kelan verkkosivuilla viimeistään 20.1.2020 kohdassa Tietoa Kelasta/Hankinnat/Kuntoutuspalvelujen hankinnat/Terapiahankinnat/Hankintapäätökset.

Uudet edellä mainittuja yksilöterapioita koskevat sopimukset solmitaan ajalle 2.3.2020-31.12.2021 ja Kela on varannut oikeuden jatkaa sopimuskautta yhden (1) vuoden optiokaudella vuonna 2022.  Sopimusten mukaisten palvelujen toteuttaminen alkaa 1.5.2020 lukien.

Kela on ollut yhteydessä niihin palveluntuottajiin, joiden voimassaolevien sopimukset päättyvät tämän kilpailutuksen takia 30.4.2020. Asiakaskohtaiset suorahankintasopimukset ovat voimassa sopimuksessa sovitun määräajan.

Nyt kyseessä olevat uudet sopimukset eivät vaikuta muiden vakuutuspiirien allas- tai fysioterapioihin eivätkä lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapioihin.  Niissä palveluntuottajien sopimukset jatkuvat ennallaan ja Kela päättää mahdollisesta option käyttämisestä 31.5.2020 mennessä.

Kela ohjaa palveluntuottajan valinnassa niitä asiakkaita, joiden palveluntuottaja vaihtuu 1.5.2020. Kela tulee antamaan myöhemmin tarkempia ohjeita palveluntuottajille palvelun toteuttamisesta. Näihin tarjouskilpailuihin osallistuneille tarjoajille on annettu lähetettyjen hankintapäätösten yhteydessä tieto siitä, millä tavalla pystymme parhaiten vastaamaan ko. hankintapäätöksiin liittyviin yhteydenottoihin.
 
Tämä tiedote on palvelutuottajille. Asiakkaille ja medialle on julkaistu asiasta oma tiedote.

Kela julkaisee valitut palveluntuottajat kunnittain listat terapioittain viimeistään viikolla 5 Kelan verkkosivuilla osoitteessa kohdassa Tietoa Kelasta/Hankinnat/Kuntoutuspalvelujen hankinnat/Valitut palveluntuottajat.

Nya serviceproducenter har valts för den individuella fysioterapi i södra och östra försäkringsdistriktet och den individuella vattenterapi i södra försäkringsdistriktet som ordnas på finska inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

FPA har konkurrensutsatt följande individuella terapitjänster inom krävande medicinsk rehabilitering i södra och östra försäkringsdistriktet

Södra försäkringsdistriktet

  • individuell fysioterapi på finska
  • individuell vattenterapi på finska
  • individuell fysioterapi på svenska
  • individuell vattenterapi på svenska

Östra försäkringsdistriktet

  • individuell fysioterapi

Upphandlingsbesluten gällande tjänster på finska har skickats till anbudsgivarna och  upphandlingsbesluten gällande tjänster på svenska kommer att skickas till anbudsgivarna vecka 4. FPA publicerar upphandlingsbesluten på sin webbplats senast 20.1.2020 under Om FPA/Upphandling/Upphandling av terapitjänster/Upphandling av terapi/Beslut om upphandling av terapi.

De nya avtalen om de individuella terapitjänster som anges ovan ingås för tiden 2.3.2020–31.12.2021 och FPA har förbehållit sig rätten att förlänga avtalsperioden med en optionsperiod på ett (1) år för år 2022. Från och med 1.5.2020 genomförs terapitjänsterna i enlighet med de nya avtalen.

FPA har kontaktat de serviceproducenter vilkas gällande avtal upphör 30.4.2020 på grund av den här konkurrensutsättningen. De direktupphandlingsavtal som ingåtts gällande enskilda klienter gäller den tid som anges i avtalet.

De nya avtal som nu ingås inverkar inte på vatten- eller fysioterapin i andra försäkringsdistrikt och inte heller på fysio- och ergoterapi för barn och unga. Vad dessa beträffar fortsätter serviceproducenternas nuvarande avtal att gälla och FPA beslutar senast 31.5.2020 om optionen utnyttjas eller inte.

FPA hjälper de klienter vars serviceproducent byts ut 1.5.2020 med valet av ny serviceproducent. Serviceproducenterna får i ett senare skede närmare anvisningar om genomförandet av tjänsterna. De anbudsgivare som deltog i anbudsförfarandena har i samband med upphandlingsbesluten fått information om på vilket sätt vi bäst kan svara på frågor som gäller upphandlingsbesluten.
 
Det här meddelandet är avsett för serviceproducenterna. Separata meddelanden har publicerats för klienterna och för medierna.

FPA publicerar förteckningar över de valda serviceproducenterna per kommun och terapi senast vecka 5 på sin webbplats under Om FPA/Upphandling/Upphandling av rehabiliteringstjänster/Valda serviceproducenter.