Mikä on työssäoloehto?

Työssäoloehdon täyttäminen määrittää sen, voitko saada ansiosidonnaista päivärahaa, peruspäivärahaa vai työmarkkinatukea.

 

Ansiopäivärahan työssäoloehto

Ansiopäivärahaa haetaan omasta työttömyyskassasta. Jos olet jäänyt työttömäksi ja kuulut työttömyyskassaan, selvitä aina ensin, voitko saada ansiopäivärahaa. Kela ei voi maksaa sinulle työttömyysturvaa, jos kuulut työttömyyskassaan ja sinulla on oikeus työttömyyskassan maksamaan ansiopäivärahaan.

Lue ohjeet: Milloin voin saada ansiopäivärahaa (tyj.fi)

Huomioi koronatilanteessa

Koronaepidemian takia ansiopäivärahan ja peruspäivärahan työssäoloehtoa on lyhennetty väliaikaisesti 26 viikosta 13 viikkoon. Lyhennettyä työssäoloehto sovelletaan 16.3.2020 alkaen. Se koskee henkilöitä, joilla on vähintään yksi työssäoloehtoon luettava viikko 1.3.2020 jälkeen. Muutos on voimassa 31.12.2020 saakka. Kooste kaikista muutoksista: Työttömyysturva koronatilanteessa

Jos täytät palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon, sinulla on oikeus peruspäivärahaan. Jos sinulla ei ole oikeutta peruspäivärahaan, sinulla voi olla oikeus työmarkkinatukeen.

Näin Kela selvittää työssäoloehdon

Täytät palkansaajan työssäoloehdon, jos

  • olet ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa (noin 6 kk) työttömyyttä edeltäneen 28 kuukauden eli tarkastelujakson aikana
  • työaikasi on ollut vähintään 18 tuntia viikossa
  • palkkasi on ollut vähintään työehtosopimuksen mukainen.

Jos työehtosopimusta ei ole, palkkasi on pitänyt olla vähintään 1 236 e/kk (vuonna 2020) ja 1 211 e/kk (vuonna 2019).

Palkka suhteutetaan työaikaan:

  • Päiväpalkan on pitänyt olla vähintään 57,49 euroa. Se saadaan jakamalla kuukauden minimipalkka keskimääräisellä työpäivien määrällä (1 236 : 21,5).
  • Tuntipalkan on pitänyt olla vähintään 7,19 euroa. Se saadaan jakamalla päivän minimipalkka keskimääräisellä päivän työtuntien määrällä (57,49 : 8).

Poikkeuksia työssäoloehtoon

Jos alalla on epätavallinen työaikajärjestely (opettajat, työsuhteiset kotityöntekijät, urheilijat tai taiteilijat) työssäoloehto voi täyttyä myös vähemmällä työllä. Työssäoloehdon täyttyminen voidaan myös laskea ansioista (kotityöntekijät, urheilijat tai taitelijat).

Palkkatyössä on pitänyt olla 52 viikkoa, jos työskentelet yrityksessä, jossa perheenjäsenesi toimii yrittäjänä mutta jossa sinulla ei ole omistusosuutta. Työaikaa ja palkkaa koskevat edellytykset ovat samat kuin muilla palkansaajilla.

Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Kela hyödyntää näitä tietoja hakemusten käsittelyssä. Tarvittaessa sinulta pyydetään lisätietoja.

Yrittäjän työssäoloehto

Täytät yrittäjän työssäoloehdon, jos

  • olet toiminut yrittäjänä vähintään 15 kk työttömyyttä edeltäneen 48 kuukauden aikana
  • työtulo on vähintään 1 090 e/kk (vuonna 2020) ja vähintään 1 068 e/kk (vuonna 2019) yhteen laskettuna YEL:n ja MYEL:n työtuloista sekä yrittäjänä ansaitusta TyEL:n työansioista

Vähintään 4 kuukautta kestänyt yritystoiminta otetaan huomioon työssäoloehdossa.

Yrittäjän työssäoloehtoon luetaan yrittäjätoiminnan lisäksi palkansaajan työssäoloehtoon luettava työ edellisen 28 kuukauden ajalta.

Arvio laskurilla, onko sinulla ollut riittävästi yritystoimintaa ja oletko ollut riittävästi töissä saadaksesi peruspäivärahaa.

Työssäoloehdon tarkastelujakso

Tarkastelujakso on aika, jonka aikana tehty työ otetaan huomioon, kun tarkastellaan, täyttyykö työssäoloehto.

Työssäoloehdossa työntekijän 28 ja yrittäjän 48 kuukauden tarkastelujaksoa pidentävät muun muassa sairaus, päätoimiset opinnot ja enintään 3-vuotiaan lapsen hoitaminen. Tarkastelujaksoa pidentää myös aika, jona osallistut työllistymistä edistävään palveluun.

Työssäoloehdon tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään 7 vuodella. Pisimmillään tarkastelujakso on siis 9 vuotta ja 4 kuukautta.

Työssäoloehdon voimassaolo

Kerran hankittu työssäoloehto on voimassa, jos olet työttömyysjaksojen välillä työssä. Jos olet poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli 6 kuukautta, sinulla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan, ennen kuin olet täyttänyt uudelleen työssäoloehdon.

Palkkatuettu työ ja työssäoloehto

Jos olet ollut työssä, josta työnantajalle maksetaan palkkatukea, 75 % työskentelyajastasi lasketaan työssäoloehtoon. 25 % työskentelyajastasi pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa.

Lue lisää