Tulot, jotka eivät vaikuta perustoimeentulotukeen

Seuraavat tulot eivät vaikuta perustoimeentulotukeen:

 • Ansiotulovähennys
  • Sinun ja kunkin perheenjäsenesi ansio- ja yrittäjätulosta vähennetään enintään 150 euroa kuukaudessa. Vähennys on henkilökohtainen. Tämä osa tuloista ei vaikuta toimeentulotuen määrään.
    
 • Vähäiset avustukset
  • Vähäisten avustusten raja on yhteensä 50 euroa yksin asuvalta tai yhteensä 100 euroa perhettä kohden kuukaudessa.
    
 • Lapsen vähäiset ja epäsäännölliset tulot
  • Alle 18-vuotiaiden lasten tulot vaikuttavat perustoimeentulotukeen vain silloin, kuin ne ovat vähäistä suurempia ja säännöllisiä (esim. perhe-eläke). Esimerkiksi alle 3 kuukautta kestävän kesätyön ansiot eivät vaikuta. Lapsen tulot huomioidaan enintään hänen perusosansa ja hänen muiden perusmenojensa suuruisina.
    
 • Tietyt sosiaalietuudet, kuten
  • äitiysavustus
  • koulumatkatuki
  • alle 16-vuotiaan vammaistuki
  • 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
  • eläkettä saavan hoitotuki
  • kuntoutukseen ja kuntoutusrahaan liittyvät ylläpitokorvaukset
  • työttömyysturvaan liittyvät kulukorvaukset (esim. työllistämistä edistävään palveluun liittyvät matka- ja ylläpitokustannukset)
  • työmarkkinatuen ja peruspäivärahan korotusosa
  • ansiosidonnaisen päivärahan korotetun ansio-osan ja ansio-osan erotus.
    
 • Ulosotto
  • Jos sinun tai perheenjäsenesi tulot ovat ulosoton kohteena, tuloista huomioidaan vain ulosoton jälkeinen osuus. Ulosottomiehen vahvistaman maksusuunnitelman mukainen maksu vähennetään myös huomioon otettavista tuloista. Vapaaehtoisesti maksettuja ulosottovelkojen suorituksia ei huomioida menona. Maksua ei myöskään huomioida menona, jos kyseessä on rikosperusteinen ulosotossa oleva saatava (esim. päiväsakko).
    
 • Etuudesta tehty takaisinperintä
  • Jos Kela on maksanut sinulle liikaa etuutta ja perii sitä takaisin, kuittauksena vähennettyä etuuden osaa ei huomioida tulona.