Forskning och information behövs vid planeringen av de nya välfärdsområdenas verksamhet

Enligt FPA:s socialmedicinska delegation kan FPA:s datalager vara till stor nytta vid planeringen och utvecklingen av välfärdsområdenas verksamhet. Vid sitt möte diskuterade delegationen också ett elektroniskt vaccinationskort.

FPA förfogar över omfattande data om användningen av förmåner och hälso- och sjukvårdstjänster. De nya välfärdsområdena behöver å sin sida jämförande information om social- och hälsovårdsverksamheten och klienterna inom det egna välfärdsområdet och inom de övriga välfärdsområdena.

Socialmedicinska delegationen konstaterade vid sitt möte den 4 maj att FPA:s datalager kan vara till stor nytta i arbetet för att uppnå en effektiv verksamhet inom välfärdsområdena. Datalagren behövs också vid planeringen av reformen av den sociala tryggheten. Enligt delegationen bör FPA:s data kunna utnyttjas så smidigt som möjligt också för forskningsändamål.

För att svara mot välfärdsområdenas informationsbehov publicerade FPA 28.4 ett första faktapaket för välfärdsområdena. FPA har också lanserat en ny webbtjänst som ger en lägesbild av kommunförsöken för sysselsättning. Tjänsten innehåller uppgifter om antalet personer i arbetsför ålder som får grundläggande utkomststöd från FPA och deras andel av befolkningen i arbetsför ålder enligt försöksområde. Från och med hösten 2022 kommer det också att finnas uppgifter om andra förmåner i tjänsten. Välfärdsområdena kan använda dessa uppgifter när de planerar sina tjänster.

Det behövs information om eventuella brister inom den sociala tryggheten och om följderna av avslagsbeslut


FPA:s forskare idkar forskning på bred front kring olika teman inom social trygghet. Prioriteringsområdena för forskningen är effektfulla tjänster, barns och ungas välfärd, arbets- och funktionsförmåga, likabehandling och bemötande samt familjernas vardag och försörjning. År 2021 publicerade forskarna vid FPA 271 forskningsartiklar och antalet pågående forskningsprojekt uppgick till 66. FPA delade också ut 1,9 miljoner euro i extern forskningsfinansiering.

Enligt delegationen är det viktigt att också undersöka beslut om avslag på förmånsansökningar och beslutens konsekvenser. Utöver de enskilda förmånerna är det viktigt att studera de helheter som förmånerna utgör samt eventuella brister i förmånernas täckning. Delegationen ansåg att forskning gällande barn och unga är värdefull, eftersom polariseringen av välfärden påverkar dessa grupper särskilt starkt.

Enligt socialmedicinska delegationen är det mycket viktigt att man sprider information om resultaten av forskningen. Forskningsdata ska göras tillgängliga för beslutsfattarna i en komprimerad och lättöverskådlig form som stöd för beslutsfattandet. FPA:s forskare berättar om sin forskning i bland annat forskningsbloggen (Tutkimusblogi).

Lärdomarna från coronaintyget till nytta för utvecklingen av ett elektroniskt vaccinationskort

År 2021 införde FPA ett EU-coronaintyg som är tillgängligt via Mina Kanta-sidor. Den största utmaningen vid utvecklingen av intyget var datakvaliteten. Bland annat var det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen registrerade uppgifterna på ett enhetligt sätt i patientdatasystemet för att uppgifterna sedan skulle gå att överföra till intyget i Kanta-tjänsten. Tack vare samarbetet mellan FPA och THL lyckades man förbättra datakvaliteten avsevärt under projektet.

Erfarenheterna från projektet för utveckling av coronaintyget kan i fortsättningen utnyttjas till exempel vid utvecklingen av ett nationellt elektroniskt vaccinationskort. Delegationen förordade att man utnyttjar denna erfarenhet vid utvecklingen av vaccinationskortet.

Till socialmedicinska delegationens uppgifter hör att behandla medicinska frågor vid FPA i anslutning till sjukförsäkringen. Delegationen tillsätts av FPA:s styrelse för tre år i sänder.

Mer information

Janne Leinonen, ordförande för socialmedicinska delegationen, ledande överläkare

janne.leinonen@fpa.fi, tfn 020 634 1470