Rätten till social trygghet för dem som på grund av kriget i Ukraina anländer till Finland

Största delen av FPA:s förmåner kan fås först om den som kommer till Finland har för avsikt att vistas stadigvarande här. Rätten till förmåner kan också uppstå på grundval av arbete. I vissa situationer kan en person ändå ha rätt till nödvändig försörjning. Alla har rätt till brådskande sjukvård i Finland. För asylsökandes försörjning och hälsovårdstjänster svarar flyktingförläggningen.

FPA har fått frågor om den sociala tryggheten för de personer som anlänt till Finland på grund av kriget i Ukraina. De som anlänt från Ukraina kan för närvarande vistas i Finland till exempel som asylsökande eller utan visum för 3 månader även om man inte ansöker om asyl. En del befinner sig hos familjemedlemmar eller vänner.

Om uppehållstillstånd beviljas kan man få rätt till social trygghet. Den som beviljats asyl eller uppehållstillstånd i Finland har rätt till FPA-förmåner om avsikten är att bosätta sig stadigvarande i Finland. Rätten till social trygghet kan också fås på grundval av arbete i Finland, om lönen för arbetet är minst 741,75 euro per månad.

Grundläggande utkomststöd kan fås också utan uppehållstillstånd

Grundläggande utkomststöd kan beviljas även om uppehållstillstånd saknas.

Om en person som anländer till Finland har ansökt om asyl, omfattas han eller hon av mottagningstjänsterna. Då tryggar mottagningssystemet försörjningen och övriga tjänster under uppehållstillståndsprocessen. En asylsökande kan således i regel inte få grundläggande utkomststöd.

En person som inte har sökt asyl och därför inte kan trygga sin försörjning med hjälp av mottagningstjänsterna har rätt till minst en nödvändig andel av det grundläggande utkomststödet om personen i fråga har behov av stöd. Med en nödvändig andel av det grundläggande utkomststödet avses livsmedel och nödvändiga receptbelagda läkemedel som beviljas genom betalningsförbindelser. Personen ska dock först utreda om han eller hon kan trygga sin försörjning på något annat sätt, till exempel genom att använda sina besparingar och penningöverföringsmöjligheter.

Om behovet av utkomststöd är brådskande ska personen kontakta ett av FPA:s serviceställen eller telefontjänsten.

Var och en har rätt till brådskande sjukvård i Finland

Rätten att anlita tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland grundar sig i regel på hemkommun. Den som har hemkommun i Finland får alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården mot en klientavgift. Hemkommun beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Rätten att anlita tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården kan också grunda sig på arbete. Detta gäller även för personer som inte har hemkommun i Finland. Då kan FPA bevilja ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland med vilket man omfattas av tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som lokala invånare. Den som sjukförsäkras i Finland på grundval av arbete får också ersättning av FPA för privat hälso- och sjukvård, läkemedel och resekostnader i samband med sjukvård.

En person som sökt asyl i Finland får hälso- och sjukvårdstjänster via flyktingförläggningen.

Den som varken har hemkommun eller arbetar i Finland och som inte söker asyl har endast rätt till brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Då måste personen i fråga själv betala vårdkostnaderna.

Direktivet om tillfälligt skydd

Direktivet om tillfälligt skydd behandlas i EU. Vi informerar senare om direktivets inverkan på den sociala tryggheten.

FPA:s center för internationella ärenden ger råd

FPA:s center för internationella ärenden ger råd i FPA-ärenden till dem som kommer från utlandet till Finland. Det är också möjligt att sköta ärenden med fullmakt.

Läs mer: