Utnyttjandet av optionerna i avtalen om terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering samt förhandsinformation om kommande anbudsförfaranden

Gruppterapi

FPA utnyttjar inte optionsåret 2022 i avtalen om gruppterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering. Den egentliga avtalsperioden för gruppterapin var 1.12.2018–31.12.2019. FPA valde att utnyttja sin optionsrätt för åren 2020 och 2021. Genomförandet av terapi enligt det gällande avtalet om gruppterapi upphör 31.12.2021 och i enlighet med avtalet kommer FPA senast 31.5.2021 att meddela alla serviceproducenter som tillhandahåller gruppterapi att avtalet sägs upp.

FPA inleder en ny upphandling av gruppterapitjänster inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering våren 2021. Tjänsterna börjar tillhandahållas utifrån de nya avtalen från och med 1.1.2022. FPA informerar om upphandlingen av gruppterapi på annonseringskanalen HILMA (www.hankintailmoitukset.fi) och på sin egen webbplats fpa.fi. Anbudsförfrågan publiceras i Hanki-tjänsten i Cloudia. Målet är att anbudsförfarandet ska kunna inledas i slutet av våren.

Gruppterapitjänster upphandlas separat för barn och unga och för vuxna. Gruppterapitjänster upphandlas inom följande terapiformer: bassängterapi, fysioterapi, musikterapi, neuropsykologisk rehabilitering, talterapi, psykoterapi och ergoterapi. Inom bassängterapi upphandlas terapi för grupper med 2 terapeuter och inom övriga terapiformer för grupper med 1 terapeut.

Upphandlingen genomförs genom ett s.k. omvänt anbudsförfarande, vilket innebär att FPA anger fasta priser för tjänsterna och valet av anbudsgivare görs utifrån en jämförelse av kvaliteten i anbuden. 

Vid anbudsförfarandet upphandlas endast gruppterapitjänster på finska. Upphandlingen av gruppterapitjänster på svenska för följande avtalsperiod görs genom direktupphandling, om det framgår att det finns behov av gruppterapitjänster på svenska.

Individuell terapi och familjeterapi

FPA utnyttjar optionsåret 2022 i

  • avtalen om individuell terapi (de avtal om individuell terapi som innehåller en option för år 2022)
  • avtalen om familjeterapi

FPA kommer att inleda en upphandling av individuell terapi och familjeterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering år 2022. Upphandlingen av individuell terapi och familjeterapi annonseras via samma kanaler som upphandlingen av gruppterapi.  FPA informerar närmare om upphandlingen av individuell terapi under hösten 2021 och våren 2022.